Jawel Crna Gora

PORTFOLIO

Od svog osnivanja 2007. god. pa do danas, Jawel Crna Gora iza sebe ima preko 1800 realizovanih projekata!
Go to DALEKOVODI

DALEKOVODI

Posljednji projekat: Priključni DV 10kV za STS 10/0.4kV “Velji Bostur” i rekonstrukcija dijela NN mreže, Cetinje

Go to TRAFOSTANICE

TRAFOSTANICE

Posljednji projekat: NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Lastva – Most” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, KO Lastva

Go to HOTELI

HOTELI

Posljednji projekat: Hotel “Sparta”, Bijelo Polje

Go to POSLOVNI OBJEKTI

POSLOVNI OBJEKTI

Posljednji projekat: Idejni projekat shopping parka “Sport Vision” na UP45, blok 11, Podgorica

Go to TK KANALIZACIJA

TK KANALIZACIJA

Posljednji projekat: Izgradnja saobraćajnice 2-2, 4-4, 7-7 i 8-8 na više k.p. u KO Bogišići, Tivat

Go to JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA

Posljednji projekat: Izgradnja saobraćajnice 2-2, 4-4, 7-7 i 8-8 na više k.p. u KO Bogišići, Tivat

Go to PROSTORNI PLANOVI

PROSTORNI PLANOVI

Posljednji projekat: Izrada lokalne studije lokacije za područje Velike plaže sektor 66, modul 4 i 5

Go to STAMBENI OBJEKTI

STAMBENI OBJEKTI

Posljednji projekat: Apartmanski objekat na KO Maine, Budva

Go to VN I NN MREŽE

VN I NN MREŽE

Posljednji projekat: 35kV podzemni vod od TS 110/35kV “Andrijevica” do TS 35/10kV “Đulići”

Go to INDUSTRIJSKI I JAVNI OBJEKTI

INDUSTRIJSKI I JAVNI OBJEKTI

Posljednji projekat: Projekat napajanja prepumpne stanice na KP 442, KO Velje Brdo, Podgorica

Go to ELABORATI

ELABORATI

Posljednji projekat: Elaborat priključenja reklame objekta “Fizio centar”

Go to VJERSKI OBJEKTI

VJERSKI OBJEKTI

Posljednji projekat: Manastirki konaci Medun

AKTUELNOSTI

Aktuelni projekti, dešavanja, novosti, obavještenja...
Ukupna rekapitulacija izvršenih usluga

Trenutno u izradi:
1. Hotel "Sparta", Bijelo Polje
2. Hotel "Horizont" - II faza
3. Idejni projekat TS 35/10kV "Kumbor"
4. 35 kv vod u opštini Andrijevica
5. Priključni DV 10kV za STS 10/0.4kV "Velji Bostur" i rekonstrukcija dijela NN mreže, Cetinje
6. Poslovni objekat "Oaza"
7. Hotel G+P+6 u Budvi
8. "Naš Diskont" u Radanovićima
9. Ulica br. 17 u Tivtu
10. Turističko naselje "Skadar Lake"
11. Rekonstrukcija saobraćajnice od raskrsnice u Tuzima do mosta preko rijeke Rujele

ISO sertifikat Dobijanjem ISO 9001 :2008 sertifikata je potvrđeno da sistem upravljanja kvalitetom ispunjava najviše međunarodne standarde, a sve u cilju povećanja efikasnosti poslovanja i zadovoljstva korisnika proizvoda sa kojima kompanija posluje.
Privredna komora Crne Gore kao osnovu za izdavanje "Excellent SME Montenegro" sertifikata uzima kreditni izvještaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

JAWEL TIM

Budimir Vorotović

Osnivač
Budimir Vorotović dipl.el.ing. je izvršni direktor i preko 30 godina se bavi izradom tehničke dokumentacije. Prije postavljanja za izvršnog direktora bio je šef projektantskog biroa u Elektroprivredi Crne Gore. Krajem januara 2007 napušta Elektroprivredu i osniva firmu Jawel Crna Gora d.o.o.

Mihailo Vorotović

Izvršni direktor / glavni inženjer
jawelcg@gmail.com

Edin Ćatović

Projektant slabe struje
edin.catovic@jawel.me

Zdravka Vujačić

Projektant jake struje
zdravka.vujacic@jawel.me

Ivana Šubarić

Projektant slabe struje
ivana.subaric@jawel.me

Stanko Braletić

Odgovorni inženjer jake struje
stanko.braletic@jawel.me

Rasim Spahić

Sistem administrator
rasim.spahic@jawel.me

Nikola Raičević

Projektant jake struje
nikola.raicevic@jawel.me

Bojana Vorotović

Poslovni asistent
jawelcg@gmail.com

Tijana Ognjenović

Projektant jake struje
tijana.ognjenovic@jawel.me

Nikola Ribać

Projektant jake struje
nikola.ribac@jawel.me

Petar Bošković

Odgovorni inženjer slabe struje, projektant kontrole osvjetljenja i smart sistema
petar.boskovic@jawel.me

Maja Rolevski

Projektant jake struje
maja.rolevski@jawel.me

Marija Milikić

Projektant jake struje
marija.milikic@jawel.me

Dejan Brajović

Projektant slabe struje
dejan.brajovic@jawel.me

Marko Kovač

Projektant sistema automatskog upravljanja
marko.kovac@jawel.me