10/09/2016

Elaborati

elaborati

 1. 519 Elaborat usklađenosti objekata u Bakovićima sa dalekovodom DV 10 kV za Lipovo, Kolašin
 2. 628 Elaborat usklađenosti dalekovoda 10 kV I stambenog objekta na kp 226/4 KO Smailagića Poloje, Kolašin
 3. 681 Elaborat priključenja MHE na distributivnu mrežu na područje Opštine Berane
 4. 713 Elaborat el.instalacija jake struje reklame lokala Monte Cristo u stambeno-poslovnom objektu u Ul.27.marta broj 13
 5. 753 Elaborat izmještanja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV”Grđevica”-Ts 10/0,4 kV “Rozino 5” na dijelu kat parcela broj 555/2, 555/3 I 555/4 KO Budva
 6. 770 Elaborat elektroenergetske efikasnosti objekta kolektivnog stanovanja, SU+PR+4+PK na U.P. 128 I 129, DUP”Zabjelo-Ljubović” izmjene I dopune u Podgorici
 7. 789 Elaborat usklađenosti dalekovoda 35kV “Podi-Topla” sa planiranim stambenim objektom UP 62, KP 2629/36 KO Topla, Herceg Novi
 8. 822 Elaborat Cetinje
 9. 833 Elaborat usklađenosti energetskih objekata sa saobraćajnicom Buče-Lubnice na dionici +10.420,410 -10.165.410 Berane
 10. 837 Elaborat priključenja mHE Sjevernica A1, mHE Sjevernica A2 i mHE Sjevernica A3, na distributivnu mrežu na području opštine Kolašin
 11. 976 Elaborat razdvajanja el.inst jake struje stambeno-poslovnog objekta dilatacija V, k.p. 1184/8, KO PG I, u zahvatu DUP-a “Poslovni Centar Kruševac” – zona B
 12. 996 Elaborat izmještanja 10 kV kablovskih vodova “TS 10/0,4KV BPZ III f.-MBTS 10/0,4KV Bijeli Do” i “BTS 10/0,4KV Rasadnik -TS 10/0,4KV Pekara” na dijelu kat parcela broj 3087/1, 1775, 1772/1, 1774, 1773, 1771 i 1765/10 KO Budva
 13. 1014 Elaborat postojeće elektroenergetske infrastrukture za Inex Zlatnu obalu – Golden Bay
 14. 1107 Elaborat usklađenosti dalekovoda 35 kV “Tivat-Bijela (Kula Lepetani-Bijela)” sa planiranom rekonstrukcijom stambenog objekta na UP 2,KP 462 KO Bijela, Herceg Novi
 15. 1111 Elaborat energetske efikasnosti Hotela Park 4*, na UP 68, Bijela, Herceg Novi
 16. 1145 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda Tivat- Opatovo drugim objektima
 17. 1157 Elaborat o u usaglašavanja postojećih dalekovoda sa objektom “Lukana” doo, preko kp 7536 i 7542 ko Bijelo Polje, Golubovci, Podgorica
 18. 1158 Elaborat o u usaglašavanja postojećih dalekovoda sa objektom na u.p. broj 1, DUP-a “Zabjelo-Ljubović” u Podgorici
 19. 1163 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Židovići – Guke” drugim objektima
 20. 1167 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kVdalekovoda “Židovići – Šumani” drugim objektima
 21. 1168 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kVdalekovoda “Breza-Ptič” drugim objektima
 22. 1169 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Berane-Rožaje” drugim objektima
 23. 1170 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Rožaje-Zeleni” drugim objektima
 24. 1172 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Kličevo-Glava Zete” drugim objektima
 25. 1174 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Nikšić 110-Bistrica” drugim objektima
 26. 1175 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Bar – Stari Bar” drugim objektima
 27. 1176 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Bar-Sutomore” drugim objektima
 28. 1177 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Stari Bar – Veliki Pijesak” drugim objektima
 29. 1178 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Sutomore – Čanj” drugim objektima
 30. 1179 Elaborat ukrstanja 20kV dalekovoda Mrke i Uvac sa postojecim distributivnim vodovima
 31. 1180 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Veliki Pijesak – Kodre” drugim objektima
 32. 1181 Elaborat ukrstanja 20kV dalekovoda Mrke i Uvac sa postojecim 110kV vodovima
 33. 1182 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Zagoric-Tuzi-Ubli” drugim objektima
 34. 1183 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Gradiosnica-Tivat” drugim objektima
 35. 1184 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Podanje-Danilovgrad” drugim objektima
 36. 1185 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Zagoric-Podanje” drugim objektima
 37. 1188 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Gornja Zeta – Ponari” drugim objektima
 38. 1189 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Zagoric – Gorna Zeta” drugim objektima
 39. 1190 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Gradiošnica-Grbalj” drugim objektima
 40. 1191 Elaborat o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda “Gradiošnica-Škaljari” drugim objektima
 41. 1257 Elaborat o usaglasenosti sa propisima prelaza I priblizavanja 35kV dalekovoda objektu na UP 78, 79 i 83, Blok 22, DUP “Zabjelo 8”
 42. 1296 Elaborat izmještanja dionice 10 kv dalekovoda na kp 106/1, 106/2, 106/3, KO Kuti, Herceg Novi
 43. 1298 Elaborat izmještanja dionice 10 kv dalekovoda na 393/1, KO Lastva, Budva
 44. 1323 Elaborat usklađenosti DV10 KV “Podanje – Spuž” sa planiranim objektom na kp 1817 KO Spuž KP 462 KO Bijela, Herceg Novi
 45. 1332 Elaborat usklađenosti DV35 KV “Kula Lepetani – Bijela” sa planiranim Stambenim objektom  na kp 427 K.O. Bijela, DUP Bijela, Herceg Novi
 46. 1335 Elaborat energetske efikasnosti za izgradnju poslovnog objekta na UP v5, DUP “PC Kruševac – Zona B”, Opština Podgorica
 47. 1338 Elaborat o potrebama za električnom energijom gradilišnog priključka poslovno stambenog objekta na UP 2/622, GUR Danilovgrad
 48. 1340 Elaborat o potrebama za električnom energijom gradilišnog priključka stambenog objekta na KP 1005/57 KO Spuž, Bubine, Opština Danilovgrad
 49. 1344 Elaborat usklađenosti DV110 KV “Podgorica 5 – Tspoj Kapi (vodI)” sa objektom centralnih djelatnosti Urb.parc. br.2 u bloku 1 DUP “Industrijska Zona KAP-a za koridor južne obilaznice Podgorica” – Izmjene i dopune
 50. 1345 Elaborat usklađenosti DV35 KV “Podgorica 1  – Ljubović” sa objektom  auto servisa na UP 83, KP 3698/17,  KO Podgorica III, DUP Zabjelo 8, Blok 22
 51. 1357 Elaborat o potrebama za elektricnom energijom stambenog objekta na KP 73, Stoliv I, Kotor
 52. 1362 Elaborat o potrebama za elektricnom energijom gradilisnog prikljucka objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima tip S4
 53. 1410 Elaborat ekvivalentnosti ponudjenih stubova sa stubovima iz Glavnog projekta “Priključni DV 35 kV za TS 35/10 kV “Odžaci” – izlaz u Pljevljima”
 54. 1424 Elaborat usklađivanja DV35 KV “Markovići Miločer” sa objektima na kp 435 i 436  KO Sveti Stefan, UP 8, blok 17, DUP Kamenovo-Vrijesno
 55. 1430 Elaborat usklađivanja DV35 KV “Podi – Kumbor” u rasponu između stubova broj 39 i 40 sa planiranim objektom na KP 449, KO Kumbor, Herceg Novi
 56. 1481 Elaborat gradilišnog priključka za objekat FABLIVE u Podgorici
 57. 1484 Elaborat gradilišnog priključka za objekat Novi Volvox
 58. 1544 Elaborat ekvivalentnosti ponudjenih stubova sa stubovima iz Glavnog projekta “Priključni vod DV 35kV i trafostanica TS 35/0.4kV 160 kVA “Tunel “Njeguši””
 59. 1574 Elaborat izvedenog stanja o usaglasenosti sa propisima prelaza i priblizavanja 35kV dalekovoda objektu na UP 78, 79 i 83, Blok 22, DUP “Zabjelo 8”, Podgorica
 60. 1579 Elaborat označavanja dalekovoda koji se u smislu Zakona o vazdušnom saobraćaju smatraju vazduhoplovnim preprekama: DV 35 kV „Ubli-Bioče” (raspon st.45-46), DV 35 kV „Ponari-Virpazar” (raspon st.61-62-63), DV 35 kV „Brezna-Šavnik” (raspon st.75-76), DV 10 KV „R.Crnojevića-Lipovik” (raspon st.26-27), DV 10 KV „Nedajno – Mala Crna Gora” (raspon st.09-10, st.10-11, st.11-12, st.12-13)
 61. 1617 Elaborat povećenja snage poslovnog objekta “KIPS”
 62. 1660 Elaborat o usaglasenosti sa propisima prelaza i priblizavanja 35kV i 10 kV dalekovoda objektu na UP 20 koju čine dio KP 489, KP 490/2 KP, i KP 490/1 KO Kubasi u zahvatu LSL Grbalj
 63. 1705 Elaborat o potrebama za električnom energijom gradilišnog priključka objekta višeporodičnog stanovanja sa djelatnostima na UP8, Blok 8, u zahvatu DUP-a “Stambena jedinica VI – Kruševac – dio” u Podgorici
 64. 1717 Elaborat o usaglašavanja postojećih dalekovoda sa objektom na k.p. 2642/2 KO Topla, opština Herceg Novi
 65. 1718 Elaborat o usaglašavanja postojećih dalekovoda sa planiranim objektom na kat. parceli 149 i 150 KO Novo Selo, Danilovgrad
 66. 1720 Elaborat o potrebama za električnom energijom gradilišnog priključka za izgradnju stambeno poslovnog objekta sa podzemnom garažom na u.p. 2090/1401 DUP “Konik-Stari Aerodrom”
 67. 1736 Elaborat o usaglašavanja postojećeg dalekovoda sa planiranim i postojećim objektom na kat. Parceli 39/14, 39/16 i 39/18 KO Drpe, Kolašin
 68. 1738 Elaborat o usaglašavanja postojećeg dalekovoda 10kV sa postojećim objektom na UP br. 3/220 kat. parcele br. 3837/7 K.O. Donja Gorica, Podgorica
 69. 1754 Usklađivanje postojećeg dalekovoda 35 kV “Zagorič-Ljubović” sa planiranim objektom na K.P. 3664/24 KO Podgorica III, UP 123* DUP-a “Dahna I”, Podgorica
 70. 1767 Elaborat priključenja reklame poslovnog objekta “Camelot Pub” u ulici Moskovska br. 119, Podgorica
 71. 1782 Elaborat o usaglašavanja postojećeg dalekovoda 10kV sa postojećim objektom na KP br. 359, 360/2, 360/1, 361 K.O. Grbe, Danilovgrad
 72. 1783 Elaborat priključenja reklame ugostiteljskog objekta – “Sicilia” na UP5 DUP ”Radoje Dakić”, Faza „E“ LN4345, PD1 i PD14, Podgorica
 73. 1801 Elaborat povećanja snage objekta centralnih djelatnosti (ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista – apartmani) I i II faza na UP 6.11, KP 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2402 i 3099/1 KO Budva, opština Budva
 74. 1802 Elaborat priključenja reklame objekta “Fizio centar” u ulici Đoka Miraševića 14, Podgorica