04/12/2015

Javna rasvjeta

javna

 1. 513 Glavni projekat javnog osvjetljenja ulice 16-16 i šetališta na lokaciji Bloka 10 C, DUP “Budva Centar”, Budva
 2. 516 Glavni projekat javnog osvjetljenja ulice 3A i 4A LSL “Perazića Do” Budva
 3. 517 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice Žabljak-Mojkovac na dijelu KO Gornja Polja Mojkovac
 4. 528 Glavni projekat javnog osvjetljenja raskrsnice saobraćajnica “E”, “G” i “H” Rijeka Reževići, Budva
 5. 543 Projekat održavnja javne ravjete Bulevara “Bečići Rafailovići” Budva
 6. 574 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “Ulica nova 10″ u zahvatu DUP-a ” Zagorič 1-dio zone A” izmjene I dopune Podgorica
 7. 579 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “Ulica 6 – 6 ” u zahvatu DUP “Konik-Sanacioni Plan izmjene i dopune” blok VIII Podgorica
 8. 601 Glavni projekat javnog osvjetljenja Bulevara Ivana Crnojevića u zahvatu DUP “Nova Varoš 2″ izmjene i dopune” Podgorica
 9. 603 Glavni projekat javnog osvjetljenja ulice radnog naziva Podličak Budva
 10. 608 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “Ulica S-44 (DUP Przno- Kamenovo-Vrijesno)” Budva
 11. 610 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “Ulica R (DUP Rozino II)” Budva
 12. 611 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “Ulica R (DUP Rozino II)” Budva
 13. 648 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “S12-12 (DUP Budva Centar)” Budva
 14. 666 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice “Spaska (DUP Babin Do)” Budva
 15. 668 Glavni projekat instalacije javnog osvjetljenja ulice od zaobilaznice do 35 kV dalekovoda u naselju Lazi ( I faza) STA:0+0,0-0+130.50, DUP Podkošljun, Budva
 16. 669 Glavni projekat instalacije javnog osvjetljenja ulice od zaobilaznice do 35 kV dalekovoda u naselju Lazi ( II faza) STA:0+130.50-0+340.00, DUP Podkošljun, Budva
 17. 670 Glavni projekat instalacije javnog osvjetljenja ulice radnog naziva “S42-42” DUP Bečići, Budva
 18. 671 Glavni projekat instalacije javnog osvjetljenja ulice radnog naziva “Krstac”, Reževići, Budva
 19. 672 Glavni projekat instalacije javnog osvjetljenja ulice od Vrulje ka Lučicama u Petrovcu
 20. 703 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva “S40 (DUP Dubovica)” Budva
 21. 728 Glavni projekat javnog osvjetljenja kružnog toka na bulevaru 13 Jul u Nikšiću
 22. 729 Glavni projekat javnog osvjetljenja naselja Kosić, Danilovgrad
 23. 806 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice radnog naziva S1-S1, kp 1103, 1120/1, 1124/1 i 1124/4 КО Reževići 1, LSL Rijeka Reževića, Budva
 24. 867 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolsko pješačke saobraćajnice radnog naziva “S40-II faza (DUP Dubovica)” Budva
 25. 909 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica “Ulica 12”, “Ulica13” i “Ulica 13A”, u zoni “B”, po DUP-u “Ilino” – u Baru
 26. 982 Glavni projekat javnog osvjetljenja i elektroenergetske infrastrukture saobraćajnice radnog naziva “Saobraćajnica 4″, u zahvatu DSL-a „Dio Sektora 22 i Sektor 23”, Opština Tivat
 27. 987 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolsko-pješačke saobraćajnice radnog naziva “Ulica A-A”, u zahvatu LSL„Krstac”, KO Reževići II, Opština Budva
 28. 988 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolsko-pješačke saobraćajnice radnog naziva “Ulica D-D”, u zahvatu LSL„Krstac”, KO Reževići II, Opština Budva
 29. 1020 Glavni projekat javnog osvjetljenja rekonstrukcije Ulice Miladina Popovića sa prilaznim saobraćajnicama, DUP “Zabjelo B”, DUP” Zabjelo B2″ i DUP “Zabjelo B” (Tarina garaža)
 30. 1028 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje turističko-stambenog objekta na k.p. 2761/6 i 2761/12, DUP “Marelica” zona “A1”, Opština Bar, lamela A i B
 31. 1029 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje turističko-apartmanskog kompleksa “Belvedere residence” u Bečićima
 32. 1036 Glavni projekat električnih instalacija osvjetljenja i TK kablovske kanalizacije za Saobraćajnicu Zankovići Bar
 33. 1047 Glavni projekat uređenje terena TK kablovske kanalizacije I spoljašnjeg osvjetljenja rekonstrukcije Ribarske ulice u Plavu
 34. 1048 Glavni projekat uređenje terena TK kablovske kanalizacije I spoljašnjeg osvjetljenja rekonstrukcije Kosovske ulice u Plavu
 35. 1087 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture dijela ulice R u Budvi
 36. 1088 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture izgradnje saobraćajnice S2-2, Opština Budva
 37. 1089 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture izgradnje saobraćajnice S10-10, Opština Budva
 38. 1121 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture izgradnje saobraćajnice u Reževićima, Opština Budva
 39. 1129 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture izgradnje dijela ulice broj 17 i to od T 164 do T 156 (od ukrstanja sa m21 dionica Bijelo Polje Prijepolje do veze sa ulicom 6) i dijela ulice broj 6 od T156 do T119, Investitora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje
 40. 1133 Idejni projekat javnog osvjetljenja šetališta u Risnu između parka i magistralnog puta
 41. 1138 Glavni projekat uređenja terena rekonstrukcije dijela magistralnog puta M2 kroz Golubovce od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci
 42. 1204 Glavni projekat uređenja terena javne rasvjete i tk kablovske kanalizacije izgradnje kolsko-pješačke saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Čepurci“,izmjene i dopune u Podgorici uz urbanističku parcelu br.11
 43. 1225 Glavni projekat uređenja terena javne rasvjete i tk kablovske kanalizacije izgradnje šetališta u Čanju na urbanističkoj zoni 3 i dio urbanističke zone 4 u zahvatu Studije lokacije za Sektor 51 Čanj, Opština Bar
 44. 1231 Glavni projekat uređenja terena javne rasvjete i tk kablovske kanalizacije rekonstrukcije raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Glanog grada Podgorice
 45. 1356 Glavni projekat uređenja terena – Luštica Bay
 46. 1390 Idejni projekat fudbalskog terena na u.p. br. 17b, DUP Konik Stari Aerodrom – faza III – izmjene i dopune, Podgorica
 47. 1480 Glavni projekat javnog osvjetljenja i TK kablovkse kanalizacije izgradnje dijela Atinske ulice (od izvedenog dijela do granice plana) u zahvatu DUP-a”Gorica C”-izmjene i dopune u Podgorici
 48. 1491 Glavni projekat el.inst.javnog osvjetljenja rekonstrukcije i sanacije mosta Radovana Pavićevića preko rijeke Zete u Danilovgradu na k.p. 2303, KO Pažići, Opština Danilovgrad
 49. 1511 Glavni projekat JO I TK izgradnje saobraćajnice – krak ulice Vaka Đurovića DUP-a “Nova Varoš 2”- izmjene i dopune u Podgorici
 50. 1521 Glavni projekat osvjetljenja Parka i spomenika Francu Prešernu
 51. 1524 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje saobraćajnice i parternog uređenja terena oko planirane gradske garaže
 52. 1558 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije izgradnje saobraćajnice od tačke 49-T60-T61-T62-50-T65-T66-54-55-T67-T68- 57-61-62, profila “3-3”, “5-5”, odnosno profila “4-4”, u zahvatu DUP-a “Mažina”, Opština Tivat
 53. 1565 Glavni projekat električnih instalacija javnog osvjetljenja I TK kablovske kanalizacije Izgradnja dijela saobraćajnice (Solunska ulica) od donjeg bulevara do šetališta uz obalu na dijelovima KP br. 2164 , 3108/1, 3108/2 I 3108/3 KO Budva
 54. 1571 Glavni projekat električnih instalacija javnog osvjetljenja naselja Podglavica – MZ Spuž
 55. 1580 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije izgradnje ulice br. 21, poprečnog profila “G-G”, u zahvatu DUP-a “Donja Lastva” na lokaciji ulica br. 21, zahvat DUP-a “Donja Lastva” u opštini Tivat
 56. 1581 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije izgradnje ulice br. 20, poprečnog profila “H-H”, u zahvatu DUP-a “Donja Lastva” na lokaciji ulica br. 20, zahvat DUP-a “Donja Lastva” u opštini Tivat
 57. 1584 Glavni projekat javnog osvjetljenja i TK kanalizacije izgradnje saobraćajnice 5-5 i 6-6, DUP Đuraševići, Opština Tivat
 58. 1586 Glavni projekat uređenja terena jake struje stambenih objekata 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 Luštica Bay na UP 12, koju čini dio k.p. 1043/1 i 1146/10, KO Radovići, u zahvatu DUP-a “Donji Radovići centar”, Tivat
 59. 1591 Izvođački projekat uređenja terena jake struje vile Mala Rose, Herceg Novi
 60. 1595 Izrada Glavnog projekta javne rasvjete duž Jadranske magistrale od žute grede do skretanja za plažu Jaz
 61. 1613 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije rekonstrukcije dijela ulice Miloja Pavlovića u Podgorici
 62. 1614 Glavni projekat javnog osvjetljenja i TK kanalizacije saobraćajnice 5 u obuhvatu DUP-a “Donja Lastva”
 63. 1623 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije saobraćajnice S-12-12 na dijelovima katastarskih parcela 625/2, 626 i 628/1 KO Bečići
 64. 1627 Glavni projekat javnog osvjetljenja kompleksa Pelengić, na U.P. Koju čini dio k.p. 91/7 KO Nedakusi, zona 13, DUP Industrijska zona i područje terminala, Bijelo Polje
 65. 1629 Glavni projekat uređenja terena jake struje pristaništa L5 u sklopu urbanističke zone 11, k.p. br. 639, 840, 841, 842, 843, 955/2 sve K.O. Krašići, u zahvatu Državne studije lokacije ”Sektor 29”, opština Tivat
 66. 1634 Glavni projekat rekonstrukcije javnog osvjetljenja i TK kanalizacije kolske saobraćajnice “S13-13” na djelovima KP 2355 i 3099/4 KO Budva
 67. 1639 Glavni projekat javnog osvjetljenjasaobraćajnice XX u Petrovcu, Budva
 68. 1645 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolske saobraćajnice S-6 u zahvatu DUP-a “Dubovica” sa javnim parkingom i pratećim instalacijama na djelovima KP 3070/1, 1682/3, 1689, 1757/3, 1772/1 i druge sve KO Budva, opština Budva
 69. 1646 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolske saobraćajnice S-26 u zahvatu DUP-a “Kamenovo Vrijesno” sa pratećim instalacijama na djelovima KP 463/1, 456/2, KO Sveti Stefan i djelovima drugih susjednih katastarskih parcela, opština Budva
 70. 1650 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolske saobraćajnice S-53 Faza I u Budvi
 71. 1659 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice XIX na kp. 1366/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/8, 245/9, 102, 246 i druge, KO Petrovac
 72. 1667 Glavni projekat javnog osvjetljenja rekonstrukcije ulice “13. Jul” u Budvi
 73. 1688 Glavni projekat javnog osvjetljenje kolske saobraćajnice na KOPetrovac, KP 929, 930, 931, 933, 934, 935, 941 i druge
 74. 1711 Glavni projekat javnog osvjetljenja kolske saobraćajnice sa pratećim instalacijama S-4-4, djelovi katastarskih parcela 1450 KO Bečići i druge susjedne kat.parcele
 75. 1719 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnice sa parkinzima uz UP br.12 i 13 u zahvatu DUP-a ”Konik-Stari Aerodrom”
 76. 1722 Projekat električnih instalacija javnog osvjetljenja saobraćajnice S-43 i S44 (I faza), u Bečićima, opština Budva
 77. 1745 Glavni projekat javnog osvjetljenja za izgradnju saobraćajne infrastrukture ulice 4 u zahvatu DUP-a ”Babića Polje 1″ i ulica BZ4, BZ5 i BZ2 u zahvatu DUP-a “Babića Polje 2”, Biznis zona, Mojkovac
 78. 1770 Glavni projekat javnog osvjetljenja ulice S44 sa pratećim instalacijama, djelovi k.p. 564, 565, 590, 689/1, 1897 KO Sveti Stefan I druge kat.parcele koje ulaze u trasu izgradnje, Budva
 79. 1784 Glavni projekat osvjetljenja olimpisjskog bazena SC “Morača”, na lokaciji PG85, SC bazeni, KP1275/2 KO Podgorica l, Podgorica
 80. 1793 Glavni projekat javnog osvjetljenja izgradnje saobraćajnice 2-2, 4-4, 7-7 i 8-8 na više k.p. u KO Bogišići i KO Đuraševići u zahvatu DUP-a ‘Đuraševići’, opština Tivat