04/12/2015

Stambeni objekti

stambeni

 1. 505 i 505/2 Individualni stambeni objekat na DUP “Zagoric 3 I 4”, Zona 2 – izmjene i dopune U.P. BR. 5B – 108
 2. 525 “Glavni projekat el. Instalacija jake I slabe struje Porodicni Stambeni Objekat na U.P. 2/1855 DUP Donja Gorica”
 3. 540 Individualni stambeni objekat na . NA K.P. 2627/1 – KUJAVA -OPŠTINA DANILOVGRAD
 4. 541 “Glavni projekat el. instalacija jake I slabe struje za kolektivni stambeni objekat SU 3 +SU2+SU1+PR+SP1+PK, na k.p. 2001 Budva, ukupne površine 1200 m2, investitora Burić Milete.”
 5. 542 Glavni projekat el. instalacija jake I slabe struje za kolektivni stambeni objekat G+S+P+4, na k.p. 1997, 1998/2, 2005/1, 2005/2, 2006 k.o. Budva, ukupne površine 4200m2, investitora Burić Milete i Zorana Ivančevića
 6. 567 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda za napajanje stambenih objekata G+P+6 na parceli 461 KO Bečići, UP 106.3, blok 106.C, Bečići Budva
 7. 568 Kuća Ljube Lekovica, DUP Gornja Gorica urb.par. br. 6, Blok 11
 8. 587 Stambeni objekat na k.p.406, u.p. 214 Stoliv, opština Kotor
 9. 594 Glavni projekat priključenja na telekomunikacionu infrastrukturu stambenih objekata 1,2,3 i 4 na k.p. Br. 2523/2 i 2523/6 KO Budva
 10. 658 Individualni stambeni objekat DUP ,,Konik-Vrela Ribnička” UP 316 na KP 5991 KO Podgorica III”
 11. 693 Bomex Imperial Invest – stambeni objekat na k.p. 571/1 Ko Donja Lastva – Tivat
 12. 714 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.20 na k.p.2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 13. 717 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.21 na k.p.2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 14. 720 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.18 na k.p.2411, u.p. 16A Sutomore, opština Bar
 15. 721 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.19 na k.p.2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 16. 724 Glavni projekat el.inst. Jake i slabe struje depadansa br 14
 17. 725 Glavni projekat el.inst. Jake i slabe struje depadansa br 15
 18. 730 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.1 na k.p2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 19. 731 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.2 na k.p2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 20. 732 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.3 na k.p2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 21. 733 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.4 na k.p2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 22. 734 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.5 na k.p2413, u.p. 16B Sutomore, opština Bar
 23. 735 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.6 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 24. 736 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.11 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 25. 737 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.16 na k.p 2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 26. 738 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.17 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 27. 742 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.7 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 28. 743 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.8 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 29. 744 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.9 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 30. 745 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.10 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 31. 747 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.13 na k.p2411, u.p. 16a Sutomore, opština Bar
 32. 748 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.23 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 33. 749 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.22 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 34. 760 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.36 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 35. 761 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.37 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 36. 762 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.38 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 37. 763 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.39 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 38. 764 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.40 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 39. 765 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.41 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 40. 766 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.42 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 41. 767 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.43 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 42. 768 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.44 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 43. 769 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.45 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 44. 772 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.24 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 45. 773 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.25 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 46. 774 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.27 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 47. 775 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.28 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 48. 776 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.29 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 49. 777 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.30 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 50. 778 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.31 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 51. 779 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.32 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 52. 780 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.33 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 53. 781 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.34 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 54. 782 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.35 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 55. 783 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.46 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 56. 784 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.47 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 57. 785 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.48 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 58. 786 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.49 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 59. 787 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.50 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 60. 788 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.51 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 61. 791 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Depandansa br.26 na k.p2413, u.p. 16b Sutomore, opština Bar
 62. 834 Stambeni objekat Po+Pr+1+Pk UP 64 DUP “Tološi 1” Podgorica
 63. 849 Stambeni objekat u Bijelom Polju
 64. 956 Glavni projekat uređenja terena jake i slabe struje stambenih kuća u Risnu na k.p. 111 i 112, investitora Onley Trading LLP
 65. 1005 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje Lamela A, Lamela B I Lamela C – Dobre Vode Bar
 66. 1006 Glavni projekat elekričnih instalacija jake i slabe struje stana
 67. 1010 Vila Kotor
 68. 1012 Glavni projekat el.inst jake I slabe struje individualnog stambenog objekta na k.p. 1612/4 , KO Martinići, Danilovgrad, investitora Savić Tamare
 69. 1018 Glavni projekat el.ibnst.jake I slabe struje parohijskog doma na k.p. 40/20, KO Plužine, Plužine
 70. 1030 Gradilišni ormar za Stambeni objekat Po+Pr+1+Pk UP  64 DUP “Tološi 1” Podgorica
 71. 1033 Glavni projekat slabe struje kolektivno-stambenog objekta na UP18, blok 5, DUP “Servisno skladišna zona” – izmjene i dopune, Podgorica
 72. 1042 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje stanova – apartmana u Budvi
 73. 1043 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje individualnog stambenog objekta sa mogućnošću organizovanja djelatnosti na UP 10 i 11, blok 18, DUP “Stambena zajednica 6- Kruševac” izmjene i dopune u Podgorici
 74. 1044 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje individualnog stambenog objekta na UP 147, urbanistička zona “A” DUP-a “Zlatica B” – izmjene i dopune, Podgorica
 75. 1050 Prelazak sa monofaznog na trofazno brojilo, kuća u Kosiću
 76. 1051 Glavni objekat el.inst.jake I slabe struje višeporodičnog stambenog objekta na k.p. 2491 i 2492, KO Budva, UP 3.11 – DUP “Budva centar” – izmjene i dopune
 77. 1057 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje potkrovlja stambenog objekta na k.p. 474/2, KO Bijela, investitora Hard discount Laković
 78. 1058 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje porodičnog stambenog objekta u Grblju, Kotor, investitora Milana Jovićevića
 79. 1061 Glavni projekat.el.inst.jake I slabe struje objekta na UP7, zona “A”, podzona “A6”, DUP “Petovića zabio”, Bar
 80. 1062 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje za objekat individualnog stanovanja na urb.parceli broj 12-7, blok 12 DUP ”PRVOBORAC” -izmjene i dopune
 81. 1069 “Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje Objekta ”E” na urbanističkoj parc. br. 5, DUP ”Radoje Dakić”, Podgorica”
 82. 1073 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje kuce Janovic Dragana na UP 1540, podbroj 5, KO Komunica, Danilovgrad – ovjera
 83. 1074 Izvođački projekat jake i slabe struje stambenog objekta u naselju Božova Glavica, Danilovgrad
 84. 1076 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje porodičnih stambenih zgrada (tip 1, 2, 3, 4) na KO Trebesin, Herceg Novi
 85. 1078 Stambeni objekat u Kotoru, investitora Antuna
 86. 1081 Glavni projekat el.instalacija jake I slabe struje lokala T4B u Atlas Capital centru u Podgorici, investitora Evite Peroni
 87. 1082 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje objekta višeporodično stanovanje sa poslovanjem na k.p. 2202/9, DUP “Zagorič 1 dio zone A” KO Podgorica II
 88. 1083 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje porodičnog stanovanja sa djelatnostima na urb.zoni “C”, urb.podzoni “C,7”, UP 3, DUP “Donja Gorica” – kondor južne obilaznice i cetinjskog puta u Podgorici, izmjene i dopune
 89. 1086 Objekat kolektivnog stanovanja u zahvatu DUP-a „Servisno-skladišna zona” – Izmjene i dopune Blok ”3” na up br.12 u Podgorici
 90. 1095 Glavni projekat uređenja terena Tk-kablovske kanalizacije priključenja objekta kolektivnog stanovanja u zahvatu DUP-a „Servisno-skladišna zona” – Izmjene i dopune Blok ”3” na up br.12 u Podgorici
 91. 1097 Rekonstrukcija objekta individualnog stanovanja
 92. 1098 Stambeni objekat Danilovgrad
 93. 1099 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje porodičnog stambenog objekta Đukić Davorina na UP B/162, Gornja Gorica, Podgorica
 94. 1113 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta Po+Su+Pr+2 na k.p. 356/1, KO Donja Lastva, UP 201, DUP “Donja Lastva”
 95. 1117 Glavni projekat električnih instalacija jake struje porodičnog stambenog objekta na u.p. 2/1487, u.p. 2, DUP “Donja Gorica” – izmjene i dopune
 96. 1119 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta stanovanja male gustine, Tivat
 97. 1120 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje vila 1,2,3 Skadarsko jezero
 98. 1123 Idejni projekat el. Inst. jake struje kuće za odmor
 99. 1126 Stambeni objekat Po+P+2, Faza I, Lamela A
 100. 1140 Porodični stambeni objekat
 101. 1153 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje višeporodičnog stambenog objekta sa djelatnotima na katasterskoj parceli 12/2,12/4 KO:Podgorica I UP 1/156, zona 1 u DUP-u “Momišići A” Izmjene i dopune
 102. 1164 Kolektivno stanovanje sa djelatnostima, tip S4, u.p. 120, DUP “Zabjelo-Ljubović”, izmjene i dopune u Podgorici
 103. 1171 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na dijelu k.p. 4212, k.o. Cetinje 1, u.p. 225, DUP ”Gruda – Donje polje”, Cetinje
 104. 1173 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje kolektivnog stanovanja sa djelatnostima tip S4, na UP 120, DUP “Zabjelo – Ljubović” izmjene i dopune u Podgorici, investitora “Razvršje” d.o.o. Podgorica
 105. 1194 Glavni projekat el.inst.slabe struje porodičnog objekta
 106. 1195 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje kuće u Baru, na k.p. 2488/43, 44, 46, KO Sutomore, Opština Bar
 107. 1200 Stambeni objekat P0+P+2 DUP Zabjelo 8, BLOK 22, UP 83, KP 3698/17, KO Podgorica III
 108. 1201 Glavni projekat el.inst.jake struje stambenog objekta na UP 7, DUP Spomen Park Kruševac, Podgorica
 109. 1203 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje stambenog objekta na dijelu k.p. 2029/1 I 2029/2, KO Budva, blok 10, UP 10-25, Budva
 110. 1215 Glavni projekat jake i slabe struje za stan T-15 na IV spratu, u okviru zgrade za “Cijevnu komerc” d.o.o. u Podgorici
 111. 1219 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta porodičnog stanovanja, urbanističkoa zona “2”, urbanistička podzona “2.1.”, urbanistička cjelina “2.1.2.”, u.p. 2/98, DUP-a “Donja Gorica” – izmjene i dopune
 112. 1223 Glavni projekat el.inst. slabe struje porodičnog stamb. objekta na urb.zoni “E”, urb.parceli UP E3160, UP-a “Stara Varoš”-Izmjene i dopune
 113. 1224 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambene poslovne zgrade na UP 4, DUP “Momišići A” – izmjene i dopune u Podgorici
 114. 1226 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje individualnog stambenog objekta na dijelu k.p. 1920/2 i 1921/1, UP 248, DUP “Novo naselje”, Berane, investitora Vukosava Milanovića
 115. 1227 Glavni projekat električnih instalacija jake struje objekta viseporodicnog stanovanja sa djelatnostima na UP 1/156, zona “1”, DUP “Momišići A”-izmjene i dopune
 116. 1228 Turistički objekat – vila S+P+2, k.p. 1617, k.o. Reževići 1, u.p. 29
 117. 1230 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje porodičnog stambenog objekta Katastarska parcela 1923/9, na dijelu Urbanističke parcele broj 2/552, urbanistička zona “2”, urbanistička podzona “2.1”, urbanistička cjelina “2.1.8” u zahvatu DUP-a “Donja Gorica” – izmjene i dopune u Podgorici
 118. 1244 Glavni projekat jake struje stambenog objekta na u.p.65 i 66 zona A dup Drač – Cvijetin Brijeg – izmjene i dopune
 119. 1253 Porodični stambeni objekat P+O ,UP. 2/503 I 2/505 DUP Donja Gorica
 120. 1256 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje kuće u Bigovu
 121. 1266 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje rekonstrukcije porodične kuće na Čevu, investitora Veska Vukotića
 122. 1279 GPEIJSISS porodične stambene zgrade na urb. parceli 58 (blok 6), DUP Bigovo, Kotor
 123. 1280 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje 5-porodičnih stambenih zgrada na UP a82, a84, a85, a86 DUP “Morinj” Kotor, investitora Laban Bogdana
 124. 1281 Glavni projekat el. Instalacija jake struje nadogradnje stambenog objekta na UP V123, k.p.1709/1 KO Tudorovići,LSL Tudorovići -(Vrba)
 125. 1301 GPEIJSISS Stambenog objekta na u.p. 464 koju čine djelovi katastarskih parcela 561/3 i 561/4 KO Donja Lastva , DUP “Donja Lastva”
 126. 1311 Glavni projekat el. Instalacije jake i slabe struje stambenog objekta na UP 31, KP 3571/18, DUP Zabjelo 8, Blok 20, KO Podgorica III
 127. 1317 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje objekta individualnog stanovanja na UP br 14-11 i 14-31, blok 14, u zahvatu DUP-a “Prvoborac” u Podgorici
 128. 1326 Glavni projekat jake struje stambenog objekta na u.p.6 i 9, blok 19, DUP, Stambena zajednica 6 ” Krusevac”, -izmjene i dopune
 129. 1327 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta G-2, G-1, Pr, 1-8 SP, u Budvi
 130. 1329 Glavni projekat el. instalcija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta u sklopu City kvarta, lamela 3-7
 131. 1330 Glavni projekat el. instalcija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta u sklopu City kvarta, lamela 3-8
 132. 1333 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na k.p. 2051, 2052, 2053, KO Budva, Budva
 133. 1349 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje individualnog stambenog objekta na UP56, zona “4” u zahvatu DUP-a “Momišići A” – izmjene i dopune u Podgorici
 134. 1353 GPEIJSISS rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta P+1+Pk u stambeno poslovni objekat na k.p. 3512 i dio k.p. 3513/1, KO Cetinje I, UP 20, blok 16, izmjene i dopune DUP-UP “Istorijsko jezgro”, Ulica Vladike Petra I – Cetinje
 135. 1358 GPEIJS stambenog objekta u Podgorici
 136. 1364 Glavni projekat el.inst.slabe struje rekonstrukcije stambenog objekta spratnosti P+Pk u stambeno-poslovni objekat spratnosti P+2+Pk na k.p. 2608, KO Cetinje I, up 60, blok B.1.3, Izmjene i dopune DUP-a “Aerodrom” Cetinje
 137. 1365 Glavni projekat el. inst. jake i slabe struje kuće Aleksandra Mrdaka
 138. 1366 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na dijelovima k.p. 113/1 i 115, KO Petrovac, Budva
 139. 1375 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje stambenog objekta u Risnu
 140. 1379 Glavni projekat jake i slabe struje dvojnog turističkog objekta u Budvi
 141. 1383 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta stanovanja male gustine na UP Z1-276, DUP “Gornji Kalimanj” Opština Tivat
 142. 1385 Glavni priojekat električnih instalacija jake i slabe struje turističke vile na u.p. 17, LSL “Poljane”, dio k.p. 243, KO Reževići I
 143. 1389 Glavni priojekat električnih instalacija jake i slabe struje turističkog objekta – bungalov Su+P+Pk na k.p. 1463/3 KO Lješevići, Opština Kotor UP 16 (planska cjelina 2) DUP Bigovo
 144. 1394 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje rekonstrukcije objekta višeporodičnog stanovanja na u.p. broj 36, blok “1”, podblok “1a”, DUP-a “Gorica C”- izmjena i dopune
 145. 1397 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje turističkog objekta – bungalov Su+P+1 na k.p. 1463/5 KO Lješevići, Opština Kotor UP 14 (planska cjelina 2) DUP Bigovo
 146. 1399 Glavni projekat električnih instalacija jake struje objekta kolektivnog stanovanja sa poslovanjem u prizemlju, urbanistički blok br.7, UP br.1, br.2, br.3, br.4 i br.5
 147. 1403 Izvođački projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambenog objekta investitora Hamović
 148. 1405 Objekat individualnog stanovanja sa poslovanjem u prizemlju na U.P. 12-7,blok 12 DUP ”Prvoborac”-izmjene i dopune
 149. 1407 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje nadogradnje stambenog prostora u bloku V, Podgorica
 150. 1413 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje kolektivnog stambenog objekta sa djelatnostima na UP 44, DUP “Nova Varoš 2” u Podgorici
 151. 1414 Glavni projekat el. instalacija jake struje stambene jedinice kolektivnog stambenog objekta na u.p. 7, DUP “Spomen park Kruševac” u Podgoriciž
 152. 1416 Glavni projekat el.inst jake i slabe struje objekta kolektivnog stanovanja sa poslovanjem na UP 67, u DUP-u “Nova Varoš 2” – Izmjene i dopune u Podgorici
 153. 1417 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stana
 154. 1418 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje porodične stambene zgrade na UP D/74, DUP “Gornja Gorica 1” izmjene i dopune, u Podgorici
 155. 1423 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje porodične stambene zgrade  na UP D/74, DUP “Gornja Gorica1” izmjene i dopune u Podgorici
 156. 1425 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje individualne stambene zgrade na k.p. 3571/3, DUP “Zabjelo 8” Podgorica
 157. 1427 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na UP 144, k.p. 673/1 i 959/4 u zahvatu DUP-a “Mažina” – Tivat
 158. 1431 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta koji se nalazi na Bulevaru Sv. Petra Cetinjskog u Podgorici
 159.  1433 Glavni projekat el.inst.jake struje stambene zgrade sa aneksom na lokaciji Orahovac, opština Kotor
 160. 1440 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje Turistički objekat – vila S+P+1 – faza III na UP br. 56, UP ekskluzivni turistički kompleks “Crvena Glavica” k.p. 1493/20, 1493/7, 1493/9 i 1493/10, KO Sveti Stefan
 161. 1441 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje Turistički objekat – vila P+1 – faza II na UP br. 56, UP ekskluzivni turistički kompleks “Crvena Glavica” k.p. 1493/20, 1493/7, 1493/9 i 1493/10, KO Sveti Stefan
 162. 1443 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta Po+S+P+2+Pk na k.p. 835/1 i dio k.p. 835/5, KO Sveti Stefan, UP 226, Blok Pržno, DUP “Pržno Kamenovo” i  dio “Pržno Podličak”
 163. 1444 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje jednoporodičnog stambenog objekta sa smještanim kapacitetima u zoni SM na lokaciji blok 84A, UP 84.5, koju čine KP 559/18, 559/16, 559/26 KO Bečići
 164. 1445 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje porodične stambene kuće na UP B-17 Zona B, KP 1146/66 KO Podgorica I, DUP “Momišići B” – izmjene i dopune, Podgorica
 165. 1452 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambenog objekta P+1 – faza i na UP 63, blok 34, dio KP 145/10 KO Budva
 166. 1453 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambenog objekta na UP 24, KP 1178 i 1179 i dio 1180 KO Reževići I, Budva
 167. 1455 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta višeporodičnog stanovanja na UP 1/67 i 1/68 koje čine k.p. 2601/4, 2601/21, 2601/22, 2601/24, 2601/26, u zahvatu DUP-a “Gorica C” SO Podgorica
 168. 1460 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje apartmanskog objekta G+P+7 faza I na UP 4b, blok 4, DUP Dubovica I –  izmjene i dopune, Budva
 169. 1467 Izvođački projekat električnih instalacija jake i slabe struje vile Rose
 170. 1468 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje apartmanskog objekta G+P+7 faza II na K.P. br.1765/1 KO Budva, UP br.4a blok br.4 DUP Dubovica I – izmene i dopune
 171. 1470 Glavni projekat rekonstrukcije el.inst.jake struje stambenog objekta  na KP 750/7 KO Ćurilac
 172. 1473 Glavni projekat el. inst. jake i slabe struje turističkih apartmana na dijelu up IV-117 koju čini dio kp 444, KO Buljarica 1
 173. 1478 Glavni projekat el.inst.jake struje objekta mješovite namjene P+2, na up 223, djelovi kp broj 430,431,1292 i dio kp broj 1298, KO Mrčevac, u zahvatu DUP-a “Mrčevac”, Opština Tivat
 174. 1482 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje dodatne rezidencije 1 na DSL Rose-Dobreč (sektor 32) UP 1.2 Herceg Novi
 175. 1483 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje pratećeg objekta na DSL Rose-Dobreč (sektor 32) UP 1.2 Herceg Novi
 176. 1485 Glavni projekat uređenja terena pratećeg objekta i dodatne rezidencije 2 na DSL Rose-Dobreč (sektor 32) UP 1.2 Herceg Novi
 177. 1487 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje individualnog stambenog objekta na UP 21, Lokalna studija lokacije turističko naselje male gustine Skočiđevojka, k.p. 1783/1, 1784, 1785 i 1786, KO Reževići, Budva
 178. 1492 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje turističkog objekta Vila 1 – faza I i Vila 2 – faza II na UP 16, Lokalna studija lokacije turističko naselje male gustine Skočiđevojka, k.p. 1777/1 , 1778/1, KO Reževići 1
 179. 1494 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovno-stambenog objekta na K.P. broj 3858 KO: Podgorica II  UP 1 – u zahvatu UP “Nova Varoš-kvart E” u Podgorici
 180. 1509 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekata na u.p. Broj 5a ,5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h i 5i, DUP “Univerzitetski centar” izmjene i dopune u Podgorici
 181. 1510 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje apartmanskog objekta G+P+4 na K.P.br.1417/4 i 1417/5 KO Budva, UP br.10 blok br.4 DUP Rozino II
 182. 1512 Glavni projekat el.inst.jake struje stambno poslovnog objekta na UP 10.31, Blok 10C, DUP “Budva Centar” u Budvi
 183. 1514 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta N2
 184. 1523 Glavni projekat rekonstrukcije el. instalacija jake struje objekta stanovanja male gustine SMG na UP 129, zona A, DUP “Krašići”, kat. Parcela br. 879, K.O. Krašići
 185. 1526 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje objekta stanovanja male gustine SMG, na UP 319, DUP “Mažina”, k.p. 1458/2 i 1459/2, KO Tivat
 186. 1527 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje turističkog objekta – vile S+P+1 na UP br. 51, UP ETK “Crvena Glavica”, KP 1493/14, KP 1493/30 i 1495 KO Sveti Stefan, Opština Budva
 187. 1530 Glavni projekat elektricnih instalacija slabe struje stambenog objekta na UP BR. 3/86 i 3/87 K.P. 385/4 KO Grlić, opština Danilovgrad
 188. 1534 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje garaže za apartmanski objekat G+P+7 – Faza III, na dijelu K.P. 1765/1 KO Budva UP br.4, blok br. 4, DUP Dubovica I – izmjene i dopune
 189. 1535 Glavni projekat električnih instalacija jake struje stambenog objekta P+1, urbanistička zona “D”, UP D3106, UP “Stara Varoš”, izmjene i dopune, k.p. Broj 3106, KO Podgorica III
 190. 1538 Glavni projekat električnih instalacija jake struje za pomoćni objekat – garažu, na k.p. 1398 KO Sveti Stefan, Opština Budva, u obuhvatu DUP-a Sveti Stefan Šumet
 191. 1541 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta u Tivtu, UP 267, kat.parc.498, KO Donja Lastva, DUP Donja Lastva, Opština Tivat
 192. 1543 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekata na u.p. broj 5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,5h i 5i, DUP “Univerzitetski centar” izmjene i dopune u Podgorici – faza II
 193. 1553 Glavni projekat električnih instalacija jake struje stambenog objekta u Čađalici, Nikšić
 194. 1554 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta – faza I na blok br. 5, UP 1, DUP Dubovica I – izmjene i dopune, KO Budva
 195. 1556 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje stambenog objekta, Ul. Đačka br.2, UP 28, Tivat DUP ”Tivat – centar”
 196. 1563 Idejni projekat električnih instalacija jake i slabe struje turističkog objekta – vila – Po+S+P+1 na UP br.37, LSL STZNG Rijeka Reževića, opština Budva
 197. 1564 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambenog objekta na UP 33, KP 583 KO Mrčevac, opština Tivat
 198. 1568 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta na K.P.br. 3771, K.P.br.3772/1 i K.P.br.3772/2 KO Podgorica II
  UP 30, UP 29 i UP 28 u zahvatu UP “Nova Varoš-kvart B” u Podgorici
 199. 1569 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta kolektivnog stanovanja, faza izgradnje – lamela D na Up.br. 46,47,48,49,50,51 i 130 DUP “Zabjelo-Ljubovic”, Podgorica
 200. 1570 Glavni projekat električnih instalacija jake struje izgradnje stambenog objekta na kp.br. 4572/1 KO Cetinje I,UP 424 DUP Gruda – Donje Polje 1
 201. 1572 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta stanovanja male gustine na urb.parc. br. 270, blok 9, DUP “Tološi 2 – dio” – izmjene i dopune u Podgorici
 202. 1575 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta na UP 41 i UP 42, zona “C”, blok 7, DUP “Topolica III” izmjene i dopune, Bar
 203. 1577 Idejni projekat električnih instalacija jake i slabe struje apartmanskog objekta G+P+4+Pk – faza I na UP br.2, blok br.6, DUP Rozino II, Opština Budva
 204. 1578 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta individualnog stanovanja na KO Krasici; KP 1011 UP 57, DSL “Sektor 29” – Tivat
 205. 1583 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima na UP br.35, Zona “A”, UP “Pobrežje”, izmjene i dopune u Podgorici
 206. 1586 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenih objekata 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 Luštica Bay na UP 12, koju čini dio k.p. 1043/1 i 1146/10, KO Radovići, u zahvatu DUP-a “Donji Radovići centar”, Tivat
 207. 1588 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta višeoirodičnog stanovanja spratnosti Po+P+4+PK na lokaciji DUP Zagorič 1, dio zone A ,izmjene i dopune urbanističke parcele br 42
 208. 1597 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta i Bečićima
 209. 1598 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje turističkog objekta – vila – Po+S+P+1 na UP br.37, LSL STZNG Rijeka Reževića, opština Budva
 210. 1604 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje apartmanskog objekta G+P+4+Pk – faza I na UP br.2, blok br.6, DUP Rozino II, opština Budva
 211. 1605 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje Stambenog objekta Sut + P+1, na up 89, k.p. 472, 469/9, 469/10 i manji dio k.p. 485 K.O. Bijela
 212. 1608 Glavni projekat električnih instalacija jake struje pomoćnog objekta (garaže), P (prizemlja), na k.p. 45482 K.O. Baošići, opština Herceg Novi
 213. 1615 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje trosobnog stana
 214. 1618 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta individualnog stanovanja na KP 583, KO Buljarica
 215. 1628 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta stanovanja srednje gustine SS, spratnosti Su + Pr + 3 na UP 162, urbanistička zona “B”, u obuhvatu DUP-a “Župa Češljar”, koja je formirana od k.p. 4025, 4026, 4027/1, KO Tivat
 216. 1635 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na UP 12 u obuhvatu LSL Grbalj II, k.p. 667/1, KO Kavač, opština Kotor
 217. 1636 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na UP 45 u obuhvatu LSL Grbalj II, k.p. 660 i 661, KO Kavač, opština Kotor
 218. 1637 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambenog objekta na UP 88 u obuhvatu LSL Grbalj II, k.p. 660, KO Kavač, opština Kotor
 219. 1643 Glavni projekat jake struje stambeno-poslovnog objekta E – faza 3 faza na dijelu UP 1, UP “Duvanski kombinat” izmjene i dopune Podgorica
 220. 1647 Glavni peojekat el. inst. jake i slabe struje objekta višeporodičnog stanovanja na k.p. 2090/1560, UP 12, KO Podgorica III, DUP “Konik-Stari Aerodrom” izmjene i dopune
 221. 1651 Glavni peojekat el. inst. jake i slabe struje individualnog stambenog objekta na u.p. broj 2090/630A, DUP “Konik-Stari Aerodrom” – izmjene i dopune
 222. 1652 Glavni projekat jake struje izložbeno-prodajnog objekta sa garažom na UP 2b , Cjelina A, Zona 1, DUP “Agroindustrijska zona” – Podgorica
 223. 1654 Glavni peojekat el. inst. jake i slabe struje kolektivnog stambenog objekta sa djelatnostima na UP 15, u zahvatu UP “Stara ciglana”, Pljevlja
 224. 1665 Razdvajanje električnih instalacija jake struje porodične stambene zgrade, broj 1280, podbroj 3, zgrada 1, Buljarica
 225. 1666 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje apartmanskog objekta S+P+6, na UP broj 110.9, blok broj 110B, DUP Bečići, Opština Budva
 226. 1668 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje porodičnog stambenog objekta na k.p. 873/1, KO Novo Selo, u zahvatu PUP-a Opštine Danilovgrad
 227. 1673 Glavni projekat električnih inst.jake i slabe struje izgradnje turističkog objekta – apartmani, na lokacijji DUP Bečići, UP 68.2, blok 68. A, k.p. 975/1, 975/3 i djelovi 975/2, 976/1, 976/2, KO Bečići
 228. 1675 Glavni projekat električnih instalacija slabe struje stambenog objekta na UP22 IID DUP-a “Ulcinjsko polje”, u okviru UP br8, 8a, 9, 10, 22, 39 i saobraćajnice Nova 8 u Ulcinju
 229. 1680 Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje individualnog stambenog objekta u naselju Grbe, opština Danilovgrad
 230. 1681 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe stuje turističkog naselja T2 – faza 1, na UP2, DSL Mihailovići, Prijestonica Cetinje
 231. 1686 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe stuje apartmanskog objekta G+P+5, na dijelu UP broj 126.4, blok broj 126, DUP Bečići, opština Budva
 232. 1687 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta višeporodičnog stanovanja sa djelatnostima na UP 8, blok 8, u zahvatu DUP-a “Stambena jedinica VI – Kruševac – dio” u Podgorici
 233. 1691 Glavni projekat el. inst. jake i slabe struje objekta višeporodičnog stanovanja, UP 13, KO Podgorica III, DUP “Konik-Stari Aerodrom” izmjene i dopune
 234. 1699 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje turističkog objekta – vile na dijelu UP31 i dijelu UP 32, LSL STZNG Skočiđevojka
 235. 1701 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje apartmansko-poslovnog objekta 2G + P + 8 + Pk – lamela 1 na k.p. 533/3, KO Budva, dio UP 11, blok 9, DUP “Rozino 1”, opština Budva
 236. 1702 Glavni projekat električnih instalacija jake struje stambeno-poslovni objekat sa podzemnom garazom na UP 2090/1401 DUP “Konik Stari Aerodrom” izmjene i dopune Podgorica
 237. 1706 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta individualnog stanovanja sa djelatnostima tip IS2, na UP51, DUP “Rasadnik” izmjene i dopune, Berane
 238. 1707 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje apartmansko-poslovnog objekta 2G + P + 8 + Pk – lamela 2 na k.p. 533/3, KO Budva, dio UP 11, blok 9, DUP “Rozino 1”, opština Budva
 239. 1708 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje individualnog stambenog objekta na kat.parceli br. B11 UP B/36 KO Donja Gorica DUP ”Gornja Gorica 1”, – izmjene i dopune
 240. 1709 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje kolektivnog stambenog objekta na UP 382, zona C, u zahvatu DUP-a “Župa Češljar”, opština Tivat
 241. 1710 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta individualnog stanovanja na urbanističkoj zoni “B”, blok 23, urbanistička parcela UP 40, DUP-a “Zagorič 2” – izmjene i dopune, Podgorica
 242. 1713 Glavni projekat jake i slabe struje objekta stanovanja male gustine SMG, UP 18, DUP ” Stari Krašići”, k.p. br.935/3, 935/1, 935/4, 936/2 KO Krašići
 243. 1715 Glavni projekat jake struje adaptacije objekta na lokaciji Novo Selo, Danilovgrad
 244. 1716 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta višeporodično stanovanje sa djelatnostima na UP43, k.p. 4828 i 4829, KO Podgorica III, DUP “Stambena zajednica VI – Stara Varoš” izmjene i dopune, Podgorica
 245. 1723 Projekat električnih instalacija jake i slabe stuje objekta kolektivnog stanovanja tip S4, UP broj 73/74 DUP Zabjelo-Ljubović, izmjene i dopune
 246. 1728 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje porodično-stambenog objekta na k.p. 1598/3, K.O. Donja Gorica, Podgorica
 247. 1732 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje objekta stanovanja srednje gustine na UP20 u zahvatu DUP-a “Mažina” na k.p. 897/1, KO Tivat
 248. 1739 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje stambenog objekta na UP 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 koje čine dio k.p. 334, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 336/3, KO “Kavač”, u zahvatu DUP-a “Kavač”, opština Kotor
 249. 1742 Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje stambenog objekat G+P+4 na UP br.3, blok br.9m DUP Podkošljin, opština Budva
 250. 1743 Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje objekta porodičnog stanovanja (SMG) na UP 111, koju čini kat.parc. 945 KO Tivat u obuhvatu DUP-a “Mažina” – Tivat
 251. 1751 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje objekta višeporodično stanovanje sa djelatnostima na UP 42, KO Podgorica III, DUP “Stambena zajednica VI – Stara Varoš” izmjene i dopune, Podgorica
 252. 1765 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje apartmanskog objekta 2 Po + P + 6 na UP 87.8 koju čine k.p. 75/3, 75/13, 75/18 i djelovi k.p. 75/11 i 75/12, KO Bečići, Budva
 253. 1766 Glavni elektrotehnički projekat jake struje porodično – stambenog objekta na KP 2517, KO Sotonići, opština Bar
 254. 1776 Glavni projekat slabe struje stambenog objekta na UP 113 zona B, podzona B2, faza II, DUP Radanovići, dio KP 1079/2, KO Nalježići, opština Kotor
 255. 1787 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objeta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima tip S4 na dijelu UP broj 88, DUP “Zabjelo – Ljubović” izmjene i dopune, koju čine KP 3832/2, 3832/3, 3832/4, 3833/1, 3833/2, 3833/3, 3833/5 , KO Podgorica III, Podgorica
 256. 1791 Glavni projekata stambeno-poslovnog objekta na UP-8, DUP “Lijeva obala Lima” na KP 2477/4 KO Berane
 257. 1794 Glavni projekat stambenog objekta P0+P+3 na KP 1433 /1, 1433/2 i 1433/3 KO Podgorica I, UP 70, Zona A, Blok br. 2, DUP “Gornja Gorica 2 – zona B”, opština Podgorica
 258. 1795 Prizemna garaža, dogradnja postojećeg objekta stanovanja male gustine (SMG), Urbanistička parcela UP8, koju čini veći dio kat. parcele broj 152, KO Tivat, u zahvatu Državne studije lokacije “dio Sektora 22”
 259. 1798 Glavni elektrotehnički projekat  stambenog objekta Su+P+1 na UP 140 koja odgovara dijelu k.p. 361/1, KO Jošica, opština Herceg Novi
 260. 1803 Glavni elektrotehnički projekat jake struje kolektivnog stambenog objekta sa djelatnostima na UP 14, DUP “Zabjelo”, k.p. 3814/1, KO Podgorica III
 261. 1809 Glavni elektrotehnički projekat stambenog objekta – kuće u Piperima
 262. 1813 Glavni elektrotehnički projekat jake struje apartmanskog objekta – kuća P+1, na lokaciji kp 4367/6 KO Maine, Budva