04/12/2015

TK kanalizacija

tk

 1. 522 Glavni projekat uređenja terena za stambeno poslovni objekat 3-5 -nn kablovska mreža i tk kablovska kanalizacija na u.p. 3-5
 2. 523 Glavni projekat uređenja terena za stambeno poslovni objekat 3-6 -nn kablovska mreža i tk kablovska kanalizacija na u.p. 3-6
 3. 754 Glavni projekat el.instalacija Uredjenja Terena -spoljašnje osvjetljenje, agregat I TK kablovska kanalizacijaUP BR. 5, DUP ”Radoje Dakić”, Podgorica
 4. 880 Detaljni urbanistički plan TK infrastrukture DUP Borova šuma- Opština Ulcinj
 5. 958 Glavni projekat uređenja terena TK kanalizacije ulice Miladina Popovića sa prilaznim saobraćajnicama
 6. 972 glavni projekat TK kablovske kanalizacije za povezivanje objekata na lokaciji kp 480 i 481 ,ko sveti stefan, dup”šipkov krš”, UP 25, blok B, budva
 7. 980 Glavni projekat uređenja terena TK kanalizacije saobraćajnice 4 u Tivtu
 8. 998 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje i uređenja terena TK kanalizacije zatvorenog skladišta-servisa, Investitora Vujačić ID
 9. 1027 Glavni projekat uređenja terena TK kablovske kanalizacije na Kakarickoj gori, u Opštini Podgorica, Investitora Glavni grad Podgorica – JU Kakaricka Gora
 10. 1036 Glavni projekat električnih instalacija osvjetljenja I tk kablovske kanalizacije za Saobraćajnicu Zankovići Bar
 11. 1047 Glavni projekat uređenje terena TK kablovske kanalizacije I spoljašnjeg osvjetljenja rekonstrukcije Ribarske ulice u Plavu
 12. 1048 Glavni projekat uređenje terena TK kablovske kanalizacije I spoljašnjeg osvjetljenja rekonstrukcije Kosovske ulice u Plavu
 13. 1087 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture dijela ulice R u Budvi
 14. 1088 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture izgradnje saobraćajnice S2-2, Opština Budva
 15. 1089 Glavni projekat rasvjete i TK infrastrukture izgradnje saobraćajnice S10-10, Opština Budva
 16. 1095 Glavni projekat uređenja terena Tk-kablovske kanalizacije priključenja objekta kolektivnog stanovanja u zahvatu DUP-a „Servisno-skladišna zona” – Izmjene i dopune Blok ”3” na up br.12 u Podgorici
 17. 1121 Glavni projekat rasvjete i tk infrastrukture izgradnje saobraćajnice u Reževićima, Opština Budva
 18. 1129  Glavni projekat rasvjete i tk infrastrukture izgradnje dijela ulice broj 17 i to od T 164 do T 156 (od ukrstanja sa m21 dionica Bijelo Polje Prijepolje do veze sa ulicom 6) i dijela ulice broj 6 od T156 do T119, Investitora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje
 19. 1138 Glavni projekat uređenja terena rekonstrukcije dijela magistralnog puta M2 kroz Golubovce od kružnog toka Mojanovići do kružnog toka Beglaci
 20. 1204 Glavni projekat uređenja terena javne rasvjete i tk kablovske kanalizacije izgradnje kolsko-pješačke saobraćajnice  u zahvatu  DUP-a „Čepurci”, izmjene i dopune u Podgorici uz urbanističku parcelu  br.11
 21. 1205 Izrada TK infrastrukture DUP-a Luge, Opština Berane
 22. 1225 Glavni projekat uređenja terena javne rasvjete i tk kablovske kanalizacije izgradnje šetališta u Čanju na urbanističkoj zoni 3 i dio urbanističke zone 4 u zahvatu Studije lokacije za Sektor 51 Čanj, Opština Bar
 23. 1231 Glavni projekat uređenja terena javne rasvjete i tk kablovske kanalizacije rekonstrukcije raskrsnice Božaj-Golubovci u Tuzima u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Glanog Grada Podgorice
 24. 1368 Glavni projekat uređenja terena TK kablovske kanalizacije  stambeno-poslovnog objekta na  U.P. 3-7 DUP “Radoje Dakić”- Podgorica
 25. 1369 Glavni projekat uređenja terena TK kablovske kanalizacije  stambeno-poslovnog objekta na  U.P. 3-8 DUP “Radoje Dakić”- Podgorica
 26. 1480 Glavni projekat javnog osvjetljenja i TK kablovkse kanalizacije izgradnje dijela Atinske ulice (od izvedenog dijela do granice plana) u zahvatu DUP-a”Gorica C”-izmjene i dopune u Podgorici
 27. 1511 Glavni projekat JO I TK izgradnje saobraćajnice – krak ulice Vaka Đurovića DUP-a “Nova Varoš 2”- izmjene i dopune u Podgorici
 28. 1524 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje saobraćajnice i parternog uređenja terena oko planirane gradske garaže
 29. 1558 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije izgradnje saobraćajnice od tačke 49-T60-T61-T62-50-T65-T66-54-55-T67-T68- 57-61-62, profila “3-3”, “5-5”, odnosno profila “4-4”, u zahvatu DUP-a “Mažina”, Opština Tivat
 30. 1565 Glavni projekat električnih instalacija javnog osvjetljenja I TK kablovske kanalizacije Izgradnja dijela saobraćajnice (Solunska ulica) od donjeg bulevara do šetališta uz obalu na dijelovima KP br. 2164 , 3108/1, 3108/2 I 3108/3 KO Budva
 31. 1580 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije izgradnje ulice br. 21, poprečnog profila “G-G”, u zahvatu DUP-a “Donja Lastva” na lokaciji ulica br. 21, zahvat DUP-a “Donja Lastva” u opštini Tivat
 32. 1581 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije izgradnje ulice br. 20, poprečnog profila “H-H”, u zahvatu DUP-a “Donja Lastva” na lokaciji ulica br. 20, zahvat DUP-a “Donja Lastva” u opštini Tivat
 33. 1584 Glavni projekat javnog osvjetljenja i TK kanalizacije izgradnje saobraćajnice 5-5 i 6-6, DUP Đuraševići, Opština Tivat
 34. 1591 Izvođački projekat uređenja terena slabe struje vile Mala Rose, Herceg Novi
 35. 1613 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije rekonstrukcije dijela ulice Miloja Pavlovića u Podgorici
 36. 1614 Glavni projekat javnog osvjetljenja i TK kanalizacije saobraćajnice 5 u obuhvatu DUP-a “Donja Lastva”
 37. 1623 Glavni projekat javnog osvjetljenja saobraćajnica i TK kanalizacije saobraćajnice S-12-12 na dijelovima katastarskih parcela 625/2, 626 i 628/1 KO Bečići
 38. 1634 Glavni projekat rekonstrukcije javnog osvjetljenja i TK kanalizacije kolske saobraćajnice “S13-13” na djelovima KP 2355 i 3099/4 KO Budva
 39. 1639 Glavni projekat TK kanalizacije saobraćajnice XX u Petrovcu, Budva
 40. 1645 Glavni projekat TK kanalizacije kolske saobraćajnice S-6 u zahvatu DUP-a “Dubovica” sa javnim parkingom i pratećim instalacijama na djelovima KP 3070/1, 1682/3, 1689, 1757/3, 1772/1 i druge sve KO Budva, opština Budva
 41. 1646 Glavni projekat TK kanalizacije kolske saobraćajnice S-26 u zahvatu DUP-a “Kamenovo Vrijesno” sa pratećim instalacijama na djelovima KP 463/1, 456/2, KO Sveti Stefan i djelovima drugih susjednih katastarskih parcela, opština Budva
 42. 1650 Glavni projekat TK kanalizacije kolske saobraćajnice S-53 Faza I u Budvi
 43. 1659 Glavni projekat TK kanalizacije saobraćajnice XIX na kp. 1366/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/8, 245/9, 102, 246 i druge, KO Petrovac
 44. 1667 Glavni projekat TK kanalizacije rekonstrukcije ulice “13. Jul” u Budvi
 45. 1711 Glavni projekat TK kanalizacije kolske saobraćajnice sa pratećim instalacijama S-4-4, djelovi katastarskih parcela 1450 KO Bečići i druge susjedne kat.parcele
 46. 1793 Glavni projekat TK kablovske kanalizacije izgradnje saobraćajnice 2-2, 4-4, 7-7 i 8-8 na više k.p. u KO Bogišići i KO Đuraševići u zahvatu DUP-a ‘Đuraševići’, opština Tivat