04/12/2015

Trafostanice

trafostanice

 1. 504 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice “Crveni Krst” i niskonaponske kablovske mreže, na KP 539, 562 i 563/1 KO Baošići, za napajanje apartmansko-poslovnog kompleksa “Belko” Baošići Herceg Novi
 2. 508 Glavni projekat distributivne trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1×630 kVA “Čela” , KO Topla, Herceg Novi
 3. 509 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1×630 kVA “Čela” , KO Topla, Herceg Novi
 4. 520 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka i trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA “Europolis” , KO Rudeš, Berane
 5. 535 Glavni projekat trafostanice 2×1000 kVA u objektu na UP 24,2 Blok 24B DUP “Budva centar”-izmjene i dopune Budva
 6. 572 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka, trafostanice 2×630 kVA “br.1 Nova” , niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambeno poslovnih objekata na UP5, DUP “Momišići A-dio zone 5” Podgorica
 7. 583 Idejno rješenje trafostanice 2×630 kVA ” Poljane” sa priključnim 10 kV vodom
 8. 635 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA “Bečićka plaža”, Budva
 9. 636 Glavni projekat trafostanice DTS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA “Build” , KO Bečići, Budva
 10. 644 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka i trafostanice DTS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA “Br. 6_nova” , Dup “Blok 6-zona 6”, UP1, lamela A, Podgorica
 11. 651 glavni projekat stubne trafostanice sts 10/0,4 kv; 50 kva” marinac” i niskonaponskog kablovskog priključka za napajanje individualnih stambenih objekta na kp 87/10, 87/23, ko kovačevići-pljevlja
 12. 654 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka i trafostanice DTS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA “Br. 6_nova” , Dup “Blok 6-zona 6”, UP1, lamela A, Podgorica
 13. 656 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice MBTS 10/0,4 kV 2×630/630 kVA “Zagorič 7” i niskonaponska kablovska mreža za napajanje objekta kolektivnog stanovanja
 14. 659 Glavni projekat trafostanice 1x630kVA u objektu Tehnostar
 15. 675 Glavni projekat izmještanja postojeće trafostanice MBTS 10/0,4 kV, 1×1000 ” Podostrog” I njenog pretvaranja u trafostanicu 2×1000 kVA, DUP ” Podkošljun” Budva676 Glavni projakt el.inst. Jake i slabe struje Turisticke vile Su+P+1 na UP 51, kp 1679 i 1669, KO Reževići 1
 16. 705 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice “Zmijice” I niskonaponske kablovske mreže za napajanje Hotela apartmanskog tipa (objekat A I objekat B) na kp 102 I 224 KO Kumbor, Herceg Novi
 17. 798 Glavni projekat 10 kV kablovske mreže za priključenje trafostanice ts 10/0,4 kV”Hotel Crna gora” u objektu na up 1, UP “Nova Varoš-blok T” Podgorica
 18. 819 Glavni projekta trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 2×1000/1000 kVA, prva faza, (prema DUP-u “Budva Centar, izmjene i dopune “Hotel Budva”) i priključnog 10 kV kablovskog voda
 19. 838 Glavni projekat priključnog kabla I trafostanice 1×630 kVA u objektu, DUP “Drač-putnički terminal” izmjene i dopune, UP 159, 527 i 520°, Podgorica
 20. 860 Glavni projekat trafostanice DTSM 10/0,4 kV, 2×800 kVA “PPOV” Herceg Novi
 21. 925 Glavni projekat stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA “Kamenolom” na kp 104 KO Prediš, opština Cetinje
 22. 948 Glavni projekat stubne trafostanice STS 10/0,4 kV “mHE Bistrica”, Bistrica, Berane
 23. 964 Glavni projekat 10 kV kablovske mreže za priključenje trafostanice ts 10/0,4 kV”Hotel Crna gora” u objektu na up 1, UP “Nova Varoš-blok T” Podgorica
 24. 1065 Glavni projekat stubne trafostanice STS 10/0,4kV 160kVA na k.p. 96/1, KO Blatina, Kolašin
 25. 1080 Glavni projekat NDTS 10/0,4KV, 2x1000kVA (u objektu “C” (“5-5/5-6”)) i priključnog 10kV kabla
 26. 1092 Glavni projekat trafostanice Mrke gradilišta autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
 27. 1093 Glavni projekat trafostanice Uvač gradilišta autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
 28. 1103 Trafostanica
 29. 1131 Glavni projekat privremenog napajanja el.energijom TS 20/0,4kV – 1×630 kVA – Kineska
 30. 1134 Glavni projekat STS 10/0,4 KV; 160 KVA – Risji do sa priključnim 10 kV vodom i uklapanjem u nn mrežu
 31. 1135 Glavni projekat privremenog napajanja el.energijom TS 20/0,4kV 1×400 kVA, 1×1000 kVA, 1000+400 kVA, 2×630 kVA
 32. 1202 Glavni projekat el.inst.jake struje raskolopnog postrojenja 10 kV “Mojkovac” – opremanje ćelija br. 8 i 9
 33. 1229 Glavni projekat električnih instalacija jake struje STS 10/0.4kV 160kVA “Kubaši” sa prikljucnim SN i NN vodovima na KP 2091/2 KO Kubaši, Donji Grbalj, Kotor
 34. 1234 Ugradnja dvije 35 kV ćelije u TS 110/35 kV Bar (Bjeliši)
 35. 1246 Trafostanica NDTS 10/0,4kV Kuće Rakića snage 630kVA sa priključnim 10kV kablom na dijelu KP 371, KO Tuzi, Podgorica
 36. 1259 Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4kV, 1000kVA,(umjesto stare trafostanice TS 10/0,4kV “Hotel Park”),sa napojnim 10kV kablom na dijelu U.P. koja se sastoji od K.P. 314, K.O. Jošica, u okviru postojećeg kompleksa hotela “Park” u Bijeloj, Herceg Novi
 37. 1268 Rekonstruklcija ćelije broj 8 u TS 110/35/10 kV “Andrijevica”
 38. 1272 Glavni projekat opremanja TS 35/10kV Nedakusi, srednjenaponski vod i NDTS 10/0,4 kV Pelangić
 39. 1275 Projekat izvedenog stanja 10 kV kablovske mreže TS 35/10 kV ”Centar” – TS 10/0,4 kV, 630 kVA”Hilton 1” i TS 10/0,4 kV, 2×1250 kVA”Hilton 2”- raskrsnica ulica Marka Miljanova i Vuka Karadžića (dionica II faze 10 kV veze “TS 10/0,4 kV, 2×1250 kVA”Hilton 2”- TS 110/10 kV PG3” u Podgorici
 40. 1302 Glavni projekat trafostanice TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA “Poljane” sa priključnim 10kV kablovima na dijelu kp. br. 220 KO Reževići I, Budva
 41. 1310 Glavni projekat trafostanice TS 10/0,4 kV, 1 x 1000 kVA “Gea invest” sa priključnim 10kV kablovima u Đenovićima, Herceg Novi
 42. 1319 Glavni projekat priključnog kabla, preko djelova kp 322/1, 3493/3 i 330/7 i STS 10,4KV 160kVA, na kp 330/7, KO Tuzi, Podgorica
 43. 1321 Glavni projekat DTS 10/0,4kV, 2 x 630kVA (I faza 1×630 kVA) “Inventa” sa napojnim 10kV vodom na dijelu KP 369 KO Prijevor I, UP 6.12, Blok 6, Opstina Budva
 44. 1341 Glavni projekat kablovskog voda 10kV i  DTS 10/0,4kV 1 x630kVA “Risan” na KP 494 KO Risan
 45. 1355 Idejno rješenje TS 35/10 kV “Cmiljača”
 46. 1372 Glavni projekat TS 10/0.4kV Luštica
 47. 1374 Glavni projekat izmještanja TS 10/0,4kV 1x630kVA “Stanovi” sa 10kV kablovskim vodom na UP 971 b, dio KP 3985 KO Žabljak I, DUP Žabljak
 48. 1384 Glavni projekat el.inst.jake struje TS 10/0,4 kV 2×1000 kVA (1x1000kVA – I faza) na lokaciji blok 104, UP 104.1; 463/4,463/6,463/3,462/2,462/4,464/3,464/4 450 i 458/1 KO Bečići
 49. 1400 Glavni projekat trafostanice TS 10/0,4 kV, 1 x 1000 kVA “Monte-co” na dijelu kp 87/10 KO Bečići, UP. 106.6, blok 106D, DUP Bečići, Budva, sa priključnim 10kV kablovima
 50. 1411 Glavni projekat trafostanice TS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA “Galop” na dio kp 1916/1 KO Budva, UP. 3-1, blok 3, DUP Babin do, Budva, sa priključnim 10kV kablovima
 51. 1421 Glavni projekat napojnog srednjenaponskog 10 kV kabla i trafostanice 10/0,4kV, 2×1000 kVA na dijelu KP broj 2208/2, 2376/2, 2378/1, 2380, 2381/1, 2381/2, 2381/3, 2381/4, 2381/5, 2382, 2384/5, 2384/6,2874/3 i 2874/6 KO Budva UP: 10.31 Blok 10c, DUP Budva centar, Budva
 52. 1432 Trafostanica DTS 10/0.4kV, 2x1000kVA sa priključnim 10kV kablom na KP 4520, 472, 4555, 4556 KO Nikšić, ul. Njegoševa, DUP “Centar 3”, zona I, Nikšić
 53. 1435 Glavni projekat priključnih 10 kV kablova i trafostanice NDTS_M 10/0.4kV, 2x630kVA za napajanje privremenog privrednog objekta HDL na kp 6389/1, 6389/2,6389/3, 6389/4, 6390, 6391, 6086/2, 6388 i 6392 KO Sutorina, Herceg Novi
 54. 1438 Glavni projekat priključnih 10 kV kablova i trafostanice DTS 10/0.4kV, 2x630kVA “Br. 1 Nova (Stadion)” , UP 2-18, DUP “Zona sporta”, kp 2333/1 KO Vetinje 1, Cetinje
 55. 1439 Glavni projekat STS 10/0,4kV, 50kVA “Gornja Somina II“ sa priključnim DV 10kV i uklapanjem u NN mrežu
 56. 1457 Glavni projekat električnih instalacija jake struje trafostanice 20/0.66kV; 1x800kVA na KP 635/50 KO Jabuka
 57. 1458 Glavni projekat priključnog 10kV voda i trafostanice DTS_M 10/0,4 KV 2×1000 kVA (1x1000kVA- I faza), “Carević”, na dijelu KP 1139/2 KO Krimovice, Kotor
 58. 1459 Glavni projekat električnih instalacija jake struje trafostanice 20/0.66kV; 1x800kVA na KP 281/3 KO Jabuka
 59. 1474 Glavni projekat el. Inst. jake struje Izgradnja STS 10/0.4kV, 100kVA “Delić” i priključnog 10kV dalekovoda za STS 10/0.4kV, 100kVA “Delić” i NN priključka objekta klanice u selu Zabrđe, Pljevlja. Lokacija: KP 239/1, 1873, 299 i 1883 KO Šumane II i KP 1232, 573 i 575 KO Ilino Brdo II, Pljevlja
 60. 1479 Glavni projekat električnih instalacija jake struje trafostanice 20/0.66kV; 1x800kVA na KP 1068/2 KO Jabuka
 61. 1489 Zamjena transformatora u TS 35/10 kV “Veliki Pijesak 1”
 62. 1493 Glavni projekat Trafostanica 35/10kV “Cmiljača” na KP 3948 KO Majstorovina, opština Bijelo Polje
 63. 1513 Glavni projekat el.inst.jake struje rekonstrukcije postojeće NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA sa uklapanjem u kablovsku VN i NN mrežu (zamjena trafoa, niskonaponskog i visokonaponskog bloka) na dijelu KP 995/1 KO Berane, LN izvod 919, PUP Berane
 64. 1517 Glavni projekat električnih instalacija jake struje trafostanice 18_A 20/0,4 kV, 1×630 kVA “Lopate_1A” na KP 344/1 KO Lopate
 65. 1518 Glavni projekat električnih instalacija jake struje STS 10/0.4kV, 250kVA “Klenak Gornji” i priključni 10kV dalekovod sa uklapanjem u niskonaponsku mrežu na lokaciji Klenak, PUP Nikšić
 66. 1528 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje NDTS 10/0,4kV “Tećija” 2x1000kVA sa priključnim 10kV podzemnim vodovima i uklapanjem u NN mrežu na dijelovima KP br. 207, 208, i 209 KO Podgorica 1, Podgorica
 67. 1529 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje TS 10/0.4kV, 1x1000kVA “Rudo Polje” sa priključnim 10kV kablovskim vodovima na dijelovima KP br. 2763 KO Nikšić, Nikšić
 68. 1539 Glavni projekat električnih instalacija jake struje STS 10/0,4 kV “Klenak Donji” sa uklapanjem u NN mrežu – Klenak, Nikšić
 69. 1542 Glavni projekat električnih instalacija jake struje TS 10/0.4kV “Košuta 1”, 1x630kVA sa uklapanjem u postojeću VN mrežu na KP 1346 KO Cetinje I, UP 3, DUP “Industrijska zona” (“Sl.List CG – o.p.”, br. 26/13)
 70. 1550 Glavni projekat TS 10/0,4 kV “Vojni magacin Trebjesa“ 1×630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom na KP br. 4521 KO Nikšić, prema listu nepokretnosti 3608, Nikšić
 71. 1555 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje NDTS 10/0,4kV “Br.1 – Nova” 2x1000kVA sa priključnim 10kV kablom, na urbanističkoj parceli broj UP 36 u zahvatu DUP-a “Industrijska zona KAP-a koridor južne obilaznice” – izmjene i dopune u Podgorici
 72. 1566 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje TS 10/0,4kV “Bolnica” 2x630kVA sa uklapanjem u 10kV i NN mrežu na kp. broj 754/2 KO Pljevlja, Pljevlja
 73. 1567 Glavni projekat stubne trafostanice STS 10/0.4kV, 160kVA “Bušnje II”, na kp 253/1 KO Židovići II, Pljevlja, sa uklapanjem u postojeću niskonaponsku mrežu sela Bušnje, Pljevlja
 74. 1573 Glavni projekat priključnog 10kV dalekovoda i STS 10/0,4kV-250kVA Vrela i uklapanje u NN mrežu, na k.p. Broj 3708, 2623, 3697/1, 2664, 3700, 2665, 2668, 2669, 2671, 2672, 3701, 2704/2, 2706, 2703, 3707 i 3708 KO Borje – Vrela, KO Borje II, PUP Žabljak
 75. 1589 Glavni projekat električnih instalacija jake struje uklapanja MBTS „Kameno“ u SN mrežu u Herceg Novom
 76. 1596 Izrada Glavnog projekta, uključujući geodetske poslove u potrebnom obimu za izradu DV 10kV Donje selo- Bilećko Jezero i dvije TS 10/0,4 kV Vodovod I i Vodovod II sa jednim NN izvodom sa STS 10/0,4 kV Vodovod II – Petrovići – Nikšić
 77. 1602 Idejni projekat postrojenja 10 kV u TS 110/10 kV Nikšić II (Kličevo) snage 2×31.5 MVA i priključenje mreže 10 kV na TS 110/10 kV Nikšić II (Kličevo)
 78. 1603 Idejni projekat izgradnje TS 35/10 kV “Kumbor” snage 2×12.5 MVA
 79. 1606 Glavni projekat trafostanice – opremanje ćelije 35kV u TS 35/10kV “Nedakusi” u opštini Bijelo Polje
 80. 1625 Glavni projekat SN SKS, DTS i SKS poslovnog objekta – uzgajališteekološki čistih prehrambenih proizvoda na PUP Opštine Danilovgrad, GUR Spuž, urbanistička zona 7, 242/1, 241/2 I 335/2, KO Spuž
 81. 1630 Glavni projekat trafostanice 10/0,4 kV 1×1000 kVA “Hestia” sa pripadajućim kablovskim vodom u bloku br. 147, UP 147.4, koji čini dio KP 1207 KO Bečići, opština Budva
 82. 1631 Glavni projekat trafostanice 10(20)/0,4kV 1x1000kVA na UP br.13b, bloku 13, u zahvatu DUP-a “Petrovac Centar”
 83. 1638 DTS 10/0,4kV 2x630kVA “Bentonit II” sa pripadajućim kablovskim vodom na UP IO12 u bloku IV, koju čine KP 587/4 i 587/5 KO Buljarica 1, opština Budva
 84. 1649 NDTS 10/0.4kV 2x1000kVA “Nova br.1” na UP br. 64 (UP TS), dio KP 30/184, zona “B”, podzona “9”, KO Ulcinjsko Polje, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a “Ulcinjsko Polje”, opština Ulcinj
 85. 1669 TS 10/0.4kV 1x1000kVA “Madžo 2” na kp. Br. 2992 KO Donji Štoj, Ulcinj
 86. 1670 NDTS 10/0.4kV 1x1000kVA “Đerane – Paša” na dijelovima KP br. 7108/130 i 7108/1 sa lista nepokretnosti br. 2475 KO Ulcinj i dijelovima KP br. 7122 i 7129 sa lista nepokretnosti br. 604 KO Ulcinj, Opština Ulcinj
 87. 1676 STS 10/0.4kV “ETC” snage 160kVA sa priključnim 10kV dalekovodom i kablom, na dijelu KP 11/2 KO Vranj (TS) i dijelovima KP 335, 2702, 2700/2, 11/9, 11/3 i 11/2 KO Vranj
 88. 1684 Projekat izvedenog stanja elektroenergetskih objekata za napajanje rasvjete “Tunela Njeguši” – TS 35/0,4kV „Tunel Njeguši“ snage 160kVA na Regionalnom putu R1 Cetinje – Njeguši, od 2+00 do 21+500, opština Cetinje
 89. 1692 Glavni projekat STS 10/0.4 kV 250 kVA “Slap Zete ” sa uklapanjem u postojeću VN i NN mrežu na KO Slap Zete, KP broj 2810, 2809/2, 2809 i 2837/1, Danilovgrad
 90. 1693 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje adaptacije enterijera stana u ulici Ivana Vujoševića, Podgorica
 91. 1714 Glavni elektrotehnički projekat složenog inženjerskog objekta DTS 10/0.4kV 1x630kVA sa priključnim 10kV kablom na dijelu KP 7904/3 KO Podgorica 3, dio urbanističke parcele br. UP NS2, u zahvatu DUP-a Agroindustrijska zona, Podgorica
 92. 1740 NDTS 10/0.4kV 1x1000kVA “Tatar Bašta”, na UP koja se sastoji od KP 870 KO Topla, Herceg Novi
 93. DTS 10/0,4kV 1x630kVA “Gornji Kokoti” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na dijelu KP 728 KO Liješnje
 94. 1747 NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Pistula III” sa priključnim 10kV kablovskim vodom, na KO Pistula, opština Ulcinj
 95. 1762 NDTS 10/0.4kv “Kaptaža – Čanj” 1x630kVA sa uklapanjem u SN mrežu, na kp. br. 2719/1, KO Mišić, opština Bar
 96. 1771 NDTS 10/0.4kV 1x1000kVA “Tološi 7 – nova” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na KO Tološi, Podgorica (DUP Tološi 2)
 97. 1775 DTS 10/0.4kV 1x630kVA “Orja Luka”, na dijelu KP 799/2 KO Glavica, Danilovgrad
 98. 1778 NDTS 10/0.4kV 2x1000kVA “Žager” sa priključnim 10kV kablom, u Bijeloj, na KP broj 1569, KO Bijela, opština Herceg Novi
 99. 1780 Glavni projekat sanacije uzemljivača STS 10/0.4 kV “Vodovod I” i “Vodovod II” na lokaciji KO Petrovići – PUP Nikšić
 100. 1781 Aneks na Glavni projekat (sanacija uzemljivača STS 10/0.4 kV “Gornji Klenak”) na lokaciji Klenak – PUP Nikšić
 101. 1800 MBTS 10/0.4kV, 1x630kVA “Vatrogasni dom”, na UP 323d na dijelu kp. Br. 353/1 i kp. Br. 351/4 KO Mojkovac, Obuhvaćeno izmjenama i dopunama DUP-a “Centar sa Gornjim Mojkovcem” PUP-a “Mojkovac”
 102. 1810 NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Lastva – Most” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na dijelu KP broj 1182 KO Lastva