04/12/2015

VN i NN mreže

vninn

 1. 504 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice “CRveni Krst” i niskonaponske kablovske mreže, na KP 539, 562 i 563/1 KO Baošići, za napajanje apartmansko-poslovnog kompleksa “Belko” Baošići Herceg Novi
 2. 509 glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1×630 kVA “Čela” , KO Topla, Herceg Novi
 3. 518 Glavni projekat izmještanja visokonaponskih vodova sa lokacije TS 35/10 kV Breza – Kolašin
 4. 520 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka i trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA “Europolis” , KO Rudeš, Berane
 5. 526 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata (I, II i III) na kp 162/1 KO Budva
 6. 536 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje objekta mješovite namjene, na UP 14, KP 1433/4 KO Budva, Blok 4 u zahvatu DUP-a ” Rozino II” u Budvi
 7. 537 “Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje turističkih vila „Saša“, „Vadim“, „Eva“ i „Helena“ na dijelu KP 1346/1, 1354 I 1355 KO Reževići, Budva”
 8. 563 Glavni projekat opremanja 10 kV ćelije u TS 35/10 kV “Lazi” i visokonaponskog kablovskog voda od BTS 10/0,4 kV “Markovići” do DTS 10/0,4 kV “Lapčići-Atena Bohor” sa vezom na DV 10 kV “Lapčići-Stanišići”
 9. 564 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog voda TS 35/10 kV “Petrovac”-TS 10/0,4 kV “Petrovac centar”
 10. 567 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda za napajanje stambenih objekata G+P+6 na parceli 461 KO Bečići, UP 106.3, blok 106.C, Bečići Budva
 11. 572 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka, trafostanice 2×630 kVA “br.1 Nova” , niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambeno poslovnih objekata na UP5, DUP “Momišići A-dio zone 5” Podgorica
 12. 588 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda od postojeće TS 10/0,4 kV ,,Manastir Reževići” do RO 4 ormara za napajanje stambenih objekata na lokaciji LS “Katun-Donje Selo”, trasom na KP 3000/1 i 2977 KO Reževići, Budva
 13. 589 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda od postojeće TS 10/0,4 kV ,,4jul” do RO 4 ormara na KP 800 i RO4 ormara na KP 182 KO Petrovac Budva, Budva
 14. 598 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje kompleksa ambijentalnog stanovanja, KP 67,68,69; K.O. Orahovac, Kotor
 15. 590 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekat na lokaciji kp 1124/2 i 4, 1075/4, 1119, 1077/1,2,3 KO Reževići (Rijeka Reževići) Budva
 16. 604 Idejni projekat visokonaponskog kablovskog priključaka TS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA, “105-B”, Bečići
 17. 614 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda za napajanje objekta Mrvaljević Marice, na k.p. 781, KO Donji Kokoti u Podgorici
 18. 619 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenog objekta na kp 77/7 KO Bečići, Budva
 19. 620 Glavni projekat izmještanja niskonaponske kablovske mreže sa lokacije k.p. br.1432 i dijela 1435 K.O. Bečići i niskonaponske mreže za napajanje stambenog objekta spratnosti Su+P+5, Budva
 20. 621 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata II faza na kp 1772/1 I 8 KO Budva
 21. 624 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata na UP47 I UP48 , kp 2528/3, 2531/9, 2531/10253/11 I 253/14 KO Budva, u zahvatu LSL ” Komoševina I”, Invesitora “Green invest” doo Bar iz Bara
 22. 630 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata na kp 141/1 KO Budva, DUP Dubovica, Invesitora “Nik Group” doo Budva iz Budve
 23. 631 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka I TS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA, “Laković”, Kotor
 24. 637 Glavni projekat razmještanje visokonaponskog kablovskog priključka u privrednoj zoni, Grblja KO Kotor za potrebe HD Laković
 25. 641 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključaka TS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA, “105-B”, Bečići
 26. 644 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka i trafostanice DTS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA “Br. 6_nova” , Dup “Blok 6-zona 6”, UP1, lamela A, Podgorica
 27. 651 Glavni projekat stubne trafostanice STS 10/0,4 kV; 50 kVA “Marinac” i niskonaponskog kablovskog priključka za napajanje individualnih stambenih objekta na KP 87/10, 87/23, KO Kovačevići, Pljevlja
 28. 654 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka i trafostanice DTS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA “Br. 6_nova” , Dup “Blok 6-zona 6”, UP1, lamela A, Podgorica
 29. 656 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice MBTS 10/0,4 kV 2×630/630 kVA “Zagorič 7” i niskonaponska kablovska mreža za napajanje objekta kolektivnog stanovanja
 30. 660 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje pumpi za navodnjavanje vinograda na kp 2566 KO Donja Gorica, Podgorica
 31. 662 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda za napajanje objekta fekalne kanalizacije za dio ulice Narodne revolucije, u DUP-u „Gorjevac” u Pljevljima
 32. 705 Glavni projekat rekonstrukcije trafostanice “Zmijice” I niskonaponske kablovske mreže za napajanje Hotela apartmanskog tipa (objekat A I objekat B) na kp 102 I 224 KO Kumbor, Herceg Novi
 33. 708 Projekat održavanja niskonaponske kablovske mreže sa samonosivim kablovskim snopom sela Planinica, Kolašin
 34. 709 Glavni projekat rekonstrukcije TS “Ražnjatović” I niskonaponskog kablovskog voda od TS “Ražnjatović” (dio KP 798 KO Budva, UP K-1) do RO_4 ormara (dio KP1190 KO Budva)
 35. 800 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje fekalne stanice, Gornje polje-Biznis zona, Mojkovac
 36. 807 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže(2xPP00-A 4×240 mm2, 1kV) od UP 7c (DUP “Petrovac Centar”) do TS Petrovac 1(DUP “Petrovac šira zona”) KO Petrovac, Petrovac
 37. 811 Glavni projekat niskonaponske mreže za napajanje stambenih objekata na kp 130,131, kp 374 I kp 135/5 KO Bečići, sa NDTS 10/0,4 kV, 2x1000kVA “125_A NOVA” Bečići Budva
 38. 836 Glavni projekat visokonaponske kablovske mreže kolske saobraćajnice – dogradnja trotoara od Hotela Palas do Osnovne škole Mirko Srzentić, djelovima katastarskih parcela uz postojeću kolsku saobraćajnicu na kat.parceli 1372/1 i 1376/1 KO Petrovac
 39. 843 “Glavni projekat električnih instalacija slabe struje poslovne zgrada u privredi kat. parc. br 1197/12, KO Berane, Opština Berane”
 40. 862 Projekat održavanja niskonaponske kablovske mreže za napajanje objekta na kp 680 KO Petrovac, Budva
 41. 889 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje individualnog stambenog objekta na UP 5A, DUP “Čepurci” izmjene i dopune, Podgorica
 42. 898 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda od postojeće TS 10/0,4 kV ,,Manastir Reževići” do NKRO 4 ormara za napajanje stambenih objekata na lokaciji LS “Katun-Donje Selo”, trasom na KP 3000/1, 2977, 2471, KO Reževići, Budva
 43. 901 Glavni projekat niskonaponskog kablovskog voda od TS “Ražnjatović” (dio KP 798 KO Budva, UP K-1) do NKRO_4 ormara (dio KP1190 KO Budva)
 44. 928 Niskonaponska kablovska mreža građevinskog priključka za potrebe izgradnje objekta “Hard Discount Laković” u Nikšiću
 45. 929 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže na KP 1920/2, 1912, 365, 366 I 370/1, KO Sveti Stefan, Budva za napajanje stambenih objekata
 46. 942 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata na KP 834, 835 i 836 KO Sveti Stefan, DUP “Pržno-Kamenovo I”(dio Pržno-Podličak), Budva
 47. 949 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje objekata na lokaciji kp 480 i 481 ,ko sveti stefan, dup”šipkov krš”, UP 25, blok B, Budva
 48. 953 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje apartmansko turističkih objekata, lamela 1 i 2 i objekat 2 i 3, na KP 459/1, 460, 461/1, 453/8,9,10, KO Bečići, DUP “Bečići”, Budva
 49. 954 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže od TS “Boreti 2” (koja je smiještena na dijelu katastarske parcele 768/2 KO Bečići) do RO-4 ormara (koji je smiješten na dijelu katastarske parcele 847 KO Bečići), DUP “Bečići”, Budva
 50. 965 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambeno poslovnog objekta na kp 1356 i na dijelu katastarske parcele 1362 KO Bečići, DUP “Bečići”, Budva
 51. 967 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže od TS “Podmagistralom 2” (koja je smiještena na dijelu katastarske parcele 2194 KO Budva) do RO-4 ormara (koji je smiješten na dijelu katastarske parcele 2188 KO Budva), DUP “Budva”izmjene i dopune, Budva
 52. 992 “Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje hlorinatorske i buster stanice “”Ćosovići”” i buster stanica “”Ramovići”” i “” Klanac”” za vodosnadbijevanja ruralnih naselja sa izvorišta „Ćosovsko vrelo” – Opština Rožaje
 53. 1009 Glavni  projekat rasklopnog postrojenja 35 kV, visokonaponskog kablovskog 35 kV voda od priključnog stuba broj 31A na dalekovodu 35 kV “TS 110/35 kV “Markovići-TS 35/10 kV Miločer” do TS 35/10 kV “Miločer”
 54. 1011 NN kablovska mreža za napajanje objekta pumpe PETROL u Zagoriču
 55. 1013 Glavni  projekat  izmještanja dionice dalekovoda 10 kV, “Herceg Novi-Zelenika”, kabliranjem od stuba na kp 87/4, do  stuba na kp 96, KO Sasovići, Herceg Novi
 56. 1017 Glavni projekat NN mreže i razvodnog ormara RO-4 od MBTS na k.p. 912 do k.p. 865/4, KO Kuljače
 57. 1022 Glavni projekat el.instalacija VN kablovskog voda STS “Kraljevo kolo” – “Biogradsko jezero”, NN voda i javne rasvjete saobraćajnice za Biogradsko jezero
 58. 1023 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje objekata mješovite namjene na k.p. 1285/1, KO Budva
 59. 1035 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje Hale Samaržić u sklopu UP Skladišta I servisi -cijevna -blok 19.
 60. 1053 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata na k.p. 963, KO Bečići, Budva
 61. 1060 Glavni projekat NN mreže za napajanje manastira Sv. Arhangel Mihailo u Tivtu, ul.Ostrvo Cvijeća
 62. 1063 Glavni projekat NN kablovske mreže za napajanje stambeno-poslovnog objekta na UP 138a, Blok B.2.4 – Izmjene i dopune DUP-a “Aerodrom” Cetinje, ugao Puškinove ulice i ulice Baja Pivljanina
 63. 1068 Glavni projekat električnih instalacija niskonaponske kablovske mreže za napajanje objekata mješovite namjene
 64. 1071 Idejni projekat privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
 65. 1072 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za priključenje stambeno-poslovnog objekta na k.p. 2130, KO Budva
 66. 1114 Glavni projekat VN mreže, NDTS i NN mreže za hotelski kompleks “Park” na UP 68, Bijela, Herceg Novi
 67. 1220 Glavni projekat električnih instalacija jake struje 35 KV kablovskog voda od MHE Kaludra do TS 35/10 KV “Buče”
 68. 1232 Glavni projekat električnih instalacija jake struje 35 kV kablovski vod od mHE “Bistrica” do mHE “Jelovica 1” u Opstini Berane
 69. 1233 Glavni projekat električnih instalacija jake struje 35 kV kablovski vod od mHE “Jelovica 1” do mHE “Jelovica 2” u Opstini Berane
 70. 1236 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje pumpe za navodnjavanje na KP 850, KO Beri, Podgorica
 71. 1238 Polaganje 10 KV kabla od STS “Strojtanica I”do DTS “Malovići – Rasovo”, Opstina Bijelo Polje
 72. 1240 Polaganje 10 KV kabla “Kalimanj II” DUP Mažia i DUP Gornji Kaliman, KO Tivat
 73. 1246 Trafostanica NDTS 10/0,4kV Kuće Rakića snage 630kVA sa priključnim 10kV kablom na dijelu KP 371, KO Tuzi, Podgorica
 74. 1247 10 kV kablovski vod od TS 35/10kV “Kumbor” do trafostanice BTS 10/0,4kV “Kumbor”, u zahvatu DUP-a “Kumbor” na dijelu KP 677, 678, 670/2, 669, KO Kumbor, Herceg Novi
 75. 1255 SN kablovski vod za priključenje mHE “Piševska Rijeka” u Opstini Andrijevica
 76. 1259 Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4kV, 1000kVA,(umjesto stare trafostanice TS 10/0,4kV “Hotel Park”),sa napojnim 10kV kablom na dijelu U.P. koja se sastoji od K.P. 314, K.O. Jošica, u okviru postojećeg kompleksa hotela “Park” u Bijeloj, Herceg Novi
 77. 1272 Glavni projekat opremanja TS 35/10kV Nedakusi, srednjenaponski vod i NDTS 10/0,4 kV Pelangić
 78. 1275 Projekat izvedenog stanja 10 kV kablovske mreže TS 35/10 kV ”Centar” – TS 10/0,4 kV, 630 kVA”Hilton 1” i TS 10/0,4 kV, 2×1250 kVA”Hilton 2”- raskrsnica ulica Marka Miljanova i Vuka Karadžića (dionica II faze 10 kV veze “TS 10/0,4 kV, 2×1250 kVA”Hilton 2”- TS 110/10 kV PG3” u Podgorici
 79. 1292 Projekat održavanja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV “Bečići” (priključak na kablovsku spojnicu)- TS 10/0,4 kV “105B”, 2×1000 kVA ( izvedena na urb. parceli 105,2 u okviru Bloka 105_A) i kablovskog voda TS 10/0,4 kV “105B”- TS 10/0,4 kV 2×630, “Bečići _Nova” (UB 123)-II faza
 80. 1293 Glavni projekat el.inst.slabe struje objekta u Dobroti
 81. 1302 Glavni projekat trafostanice TS 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA “Poljane” sa priključnim 10kV kablovima na dijelu kp. br. 220 KO Reževići I, Budva
 82. 1310 Glavni projekat trafostanice TS 10/0,4 kV, 1 x 1000 kVA “Gea invest” sa priključnim 10kV kablovima u Đenovićima, Herceg Novi
 83. 1319 Glavni projekat priključnog kabla, preko djelova kp 322/1, 3493/3 i 330/7 i STS 10,4KV 160kVA, na kp 330/7, KO Tuzi, Podgorica
 84. 1341 Glavni projekat kablovskog voda 10kV i  DTS 10/0,4kV 1 x630kVA “Risan” na KP 494 KO Risan
 85. 1374 Glavni projekat izmještanja TS 10/0,4kV 1x630kVA “Stanovi” sa 10kV kablovskim vodom na UP 971 b, dio KP 3985 KO Žabljak I, DUP Žabljak
 86. 1380 Glavni projekat 10 kV kablovskog voda “Montenegro-Belvi II” i zamjena srednjenaponskog bloka u TS 10/0,4 kV “Montenegro”
 87. 1415 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreze za napajanje stambenih objekta na UP br.79, I UP br.83 Blok 22 u zahvatu DUP-a ”Zabjelo 8”, ul. Iva Vizina bb, u Podgorici
 88. 1432 Trafostanica DTS 10/0.4kV, 2x1000kVA sa priključnim 10kV kablom na KP 4520, 472, 4555, 4556 KO Nikšić, ul. Njegoševa, DUP “Centar 3”, zona I, Nikšić
 89. 1434 Izmještanje dijela podzemnog viskonaponskog kablovskog voda od TS 35/10kV “Berane 1” do MBTS 10/0.4kV “Kips (Polimka)” na dijelu KP 944 upisane u LN-izvod br 296 KO Budimlja, opština Berane
 90. 1439 Glavni projekat STS 10/0,4kV, 50kVA “Gornja Somina II“ sa priključnim DV 10kV i uklapanjem u NN mrežu
 91. 1448 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreze za napajanje stambenog objekta na UP br.44, u zahvatu DUP-a ”Nova Varoš 2 ”,izmjene i dopune  u Podgorici
 92. 1449 Glavni projekat električnih instalacija jake struje Gradilišni priključak autoputa “Smokovac  – Mateševo” – NN vod TS “Lopate 1” – RO_Lopate na KP 344/1, 360/0  KO Lopate, Podgorica
 93. 1450 Glavni projekat električnih instalacija jake struje Gradilišni priključak autoputa “Smokovac  – Mateševo” – NN vod TS “Travska gora” – RO_Čestogaz na KP 293/1 KO Trebješica, Podgorica
 94. 1451 Glavni projekat električnih instalacija jake struje Gradilišni priključak autoputa “Smokovac – Mateševo” – NN vod TS “Dijonice” – RO_Podovi na KP 527/0, 600/0 KO Trebješica, Podgorica
 95. 1458 Glavni projekat priključnog 10kV voda i trafostanice DTS_M 10/0,4 KV 2×1000 kVA (1x1000kVA- I faza), “Carević”, na dijelu KP 1139/2 KO Krimovice, Kotor
 96. 1474 Glavni projekat el. Inst. jake struje Izgradnja STS 10/0.4kV, 100kVA “Delić” i priključnog 10kV dalekovoda za STS 10/0.4kV, 100kVA “Delić” i NN priključka objekta klanice u selu Zabrđe, Pljevlja. Lokacija: KP 239/1, 1873, 299 i 1883 KO Šumane II i KP 1232, 573 i 575 KO Ilino Brdo II, Pljevlja
 97. 1490 NN kablovska mreža na K.P. 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9 KO Đenovići na UP 807, UP 806, UP 805, UP 804, UP 803 u zahvatu DUP-a Đenovići
 98. 1532 Izmještanje NN kabla od TS do NKRO, urbanistička zona “A3”, urbanistička parcela UP 12, Izmjene i dopune DUP-a “Donja Gorica” – za zahvat koridora cetinjskog puta i južne obilaznice, Glavni Grad Podgorica
 99. 1537 Glavni projekat 0,4 kV kablovskog voda i optičkog kabla od vodozahvata do mašinske hale mHE “Jezerštica” u Beranama
 100. 1550 Glavni projekat TS 10/0,4 kV “Vojni magacin Trebjesa“ 1×630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom na KP br. 4521 KO Nikšić, prema listu nepokretnosti 3608, Nikšić
 101. 1555 Glavni projekat elektricnih instalacija jake struje NDTS 10/0,4kV “Br.1 – Nova” 2x1000kVA sa priključnim 10kV kablom, na urbanističkoj parceli broj UP 36 u zahvatu DUP-a “Industrijska zona KAP-a koridor južne obilaznice” – izmjene i dopune u Podgorici
 102. 1562 Priključak mHE “Šeremet potok” na RP “Piševska rijeka” sa priključnim 10kV kablom u opštini Andrijevica
 103. 1601 Izrada NN priključka od nn bloka DTS 10/0.4 kV 2×1000 kVA do MRO_1, MRO_2.1, MRO_2.2, MRO_3.1, MRO_3.2, MRO_4 na u.p. br.108, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a ‘Zabjelo-Ljubović’, u opštini Podgorica
 104. 1622 Niskonaponska vazdušna mreža sa SKS-om za napajanje montažnog objekta privremenog karaktera tipa hangar za servis autobusa na K.P. br. 1430/3 i 1887/11 K.O. Cetinje II, u zahvatu PUP-a Prijestonice Cetinje
 105. 1625 Glavni projekat SN SKS, DTS i SKS poslovnog objekta – uzgajališteekološki čistih prehrambenih proizvoda na PUP Opštine Danilovgrad, GUR Spuž, urbanistička zona 7, 242/1, 241/2 I 335/2, KO Spuž
 106. 1630 Glavni projekat trafostanice 10/0,4 kV 1×1000 kVA “Hestia” sa pripadajućim kablovskim vodom u bloku br. 147, UP 147.4, koji čini dio KP 1207 KO Bečići, opština Budva
 107. 1644 Srednjenaponski 35 kV kablovski vod od TS 35/10 kV “Tivat” do RP “Opatovo” na lokaciji KO Lepetane, KO Donja Lastva i KO Tivat u zahvatu PPO Tivat (Sl.list CG – opštinski propisi, 24/2010), opština Tivat
 108. 1671 10kV kablovski vodovi od TS 35/10kV „Petrovac“ do TS 10/0.4kV „Centar 1( Stupovi 2)“; od TS 35/10kV „Petrovac“ do TS 10/0.4kV „Petrovac 2“; od TS 35/10kV „Petrovac“ do TS 10/0.4kV “Krš Medina I“; od TS 35/10kV „Petrovac“ do TS 10/0.4kV „Nerin 2“ na dijelovima katastarskih parcela broj: 140/1, 237/1, 244/4, 332, 444, 693/1,699, 702/1,727, 1363, 1367/1, 1370, 1372/1, 1376/1 KO Petrovac i druge katastarske parcele koje ulaze u trasu izgradnje
 109. 1676 STS 10/0.4kV “ETC” snage 160kVA sa priključnim 10kV dalekovodom i kablom, na dijelu KP 11/2 KO Vranj (TS) i dijelovima KP 335, 2702, 2700/2, 11/9, 11/3 i 11/2 KO Vranj
 110. 1694 10kV kablovski vod od MHE “Vinicka” do RP 35/10kV Buče, na lokaciji trase preko KO Vinicka i KO Buče, opština Berane
 111. 1698 Projekat održavanja izvedenog stanja objekta NN mreža Pažići na lokaciji naselje Lalevići, opština Danilovgrad
 112. 1744 Dionica 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Rasvjeta II” prema naselju Mihinje (do mosta na rijeci Sitnici) – KO Donja Gorica, Podgorica
 113. 1747 NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Pistula III” sa priključnim 10kV kablovskim vodom, na KO Pistula, opština Ulcinj
 114. 1750 Dionica 10kV kablovskog voda od TS 35/10 Klinci do Arze na Luštici – KO Rose, KO Mrkovi i KO Radovanići, opština Herceg Novi
 115. 1756 Dva 10kV kablovska voda od TS 35/10kV “Rudeš” do planirane lokacije TS 10/6kV “Rudnik”, KO Budimlje, opština Berane
 116. 1759 NN kablovski vodovi od NKRO4 do objekta “Nacional Berane” i “SO Berane – Expres Bau”, LSL “Biznis Zona” – Rudeš, opština Berane
 117. 1768 Glavni projekat NN kablovske mreže za napajanje poslovnog objekta Pošte Crne Gore – rekonstrukcija u smislu nadogradnje na KP 4407/3, 4407/2, 4373/10, 4411/1, 4462/2, 4462/1, 4478, 4479 i 4483, UP 518 A, dio KP 4483, Zona “6” DUP “Drač – putnički terminal” -izmjene i dopune u Podgorici
 118. 1772 Kablovski vod za povezivanje dalekovoda 10 kV za Jezeršticu na KO Lubnice, Berane
 119. 1773 Glavni projekat NN kablovske mreže za napajanje objekta višeporodičnog stanovanja na lokaciji UP br. 12, UP br. 13, KO Podgorica III, Konik-Stari Aerodrom – izmjene i dopune
 120. 1774 10kV kablovski vod za TS 10/0.4kV “Orja Luka – kula” Danilovgrad, na kp. broj. 799/2, 2365, 551, 631, KO Glavica, Danilovgrad
 121. 1777 1kV kablovski vod od TS 10/0.4kV “Varoš III” do NKRO – 8 (SSRO – slobodno stojeći razvodni ormar) na kat. Parceli 4816/6 KO Pljevlja sa novim SSRO-8; lokacija kat. Parc. 5985, 5984, 5988/1, 5988/2, 5988/3, 5988/8, 4816/1, 4816/7, 4816/6 i 6001 KO Pljevlja
 122. 1785 Idejni projekat izmiještanja NN kablovske mreže na lokaciji KP br. 1478, 1480, 1482, 1483 sa LN br. 31 KO Bojkei KP br. 1479, 1483 sa ln.br. 33 KO Bojke u cilju izgradnje javnog trga
 123. 1789 Glavni projekat izgradnje napojnog NN kabla za napajanje električnom energijom objekata na KP 2324/1, KO Liješnje, Podgorica
 124. 1792 Aneks na Glavni projekat 35 kV kablovski vod “TS 35/10 kV Buče- MHE Jelovica II” na lokaciji KO Lubnica, opština Berane
 125. 1807 Glavni elektrotehnički projekat izmiještanja niskonaponske kablovske mreže na KP 1478, 1480, 1482, 1483 sa LN br. 31 KO Bojke i KP 1479, 1483 sa LN br. 33 KO Bojke, opština Ulcinj; projekta izmiještanja STS 10/0.4kV “Zelenaj” sa uklapanjem u srednjenaponsku vazdušnu mrežu i ukidanjem dijela dalekovoda 10kV
 126. 1815 Glavni projekat 35kV podzemnog kablovskog voda od TS 110/35kV “Andrijevica” do TS 35/10kV “Đulići” u opštini Andrijevica